katt-nya-konsumentköplagen

Bevisbördan i nya konsumentköplagen

I somras blev jag kontaktad av en kattuppfödare vars köpare anmält henne till allmänna reklamationsnämnden. Katten hade ca två månader efter leveransen diagnosticerats med gastroenterit, felint herpesvirus och mycoplasma. Katten levererades i slutet på maj, ganska precis efter att nya konsumentköplagen började gälla.

Uppfödaren hade deltagit på ett av mina webbinarier tidigare och köpt mitt anpassade köpeavtal, eftersom hennes organisation inte hade hunnit anpassa sitt standardavtal till nya konsumentköplagen. Hon plockade väl valda delar ur mitt avtal och införlivade i sitt standardavtal samt bifogade förtydligande överenskommelse och undertecknade detta tillsammans med köparen. Katten levererades med nämnda köpeavtal, uppfödaren gick igenom och överlämnade intyg för vaccination och id-märkning, stamtavla och hälsobesiktning. Uppfödaren överlämnade även en ”goodie bag”.

Utveckling

Som jag skriver i inledningen så skickade uppfödaren en ”goodie bag” till varje katt de säljer, vilket skulle få betydelse för ärendets fortsatta utveckling. Denna ”goodie bag” innehåller en filt som luktar av kattens syskon och mor, en foderbehållare, leksaker och påsar av Fortifora. Fortiflora är något som uppfödaren rekommenderar att alla kattägare har i sitt hemapotek och därav skickar med några påsar. Känner ni igen er?

De fotade köparen med katten i hennes famn, hon verkade väldigt glad och katten var helt till synes frisk och de åkte hem.

Problemen startar

Dagen efter köparen hämtat katten så frågar hon uppfödaren om katten är rumsren och påpekar att katten är lös i magen och bajsat bakom deras badkar. Uppfödaren ringer upp köparen direkt och berättar att katten har haft normal avföring hos henne och är rumsren.

I uppfödarens FAQ, samt muntligt, har hon tidigare förmedlat vikten av att under kattens första tid, bör få en liknande uppsättning av kattoalett, d.v.s en så kallad ”vanlig” kattoalett samt med samma val av kattsand som uppfödaren har och följaktligen vad katten är van vid. Detta för att minska förvirring och underlätta så katten känner igen sig. I nämnda FAQ står de även kring vikten av att katten är samma foder som den är van vid, detta för att inte stressa kattens tarmflora i onödan när den precis kommit till sitt nya hem.

Uppfödaren frågar om köparen har följt rådet gällande val av kattoalett och får höra att hon inte följt de råd som uppfödaren gett gällande varken val av toalett eller kattsand. Köparen har till sin befintliga katt en annan typ av kattoalett och katten har därav inte förstått vart den kan göra sina behov. Uppfödaren rekommenderar köparen igen att införskaffa en liknande toalettmodell samt samma val av kattsand som katten är van vid.

Uppfödaren berättar att det finns många anledningar till att en katt kan få lös avföring, till exempel kan en anledning vara stress. Då katten rest i bil under 6 timmar till sitt nya hem, hamnat i ny miljö och träffat en ny katt, så bedömde uppfödaren att detta sannolikt kunnat orsakat stress. Hon berättar att om de är så att kattens tarmflora har blivit rubbad på grund av stress så bör köparen ge katten skonkost i form av kokt torsk + Fortiflora och säkerställa att katten inte äter något annat som skulle kunna ställa till de för magen. Om det är så att katten svarar bra på skonkost och därav åter får fast avföring så kan de sakta börja blanda in kattfoder igen.

Dagen efter frågar uppfödaren om hur det gått och får till svar att katten slutat att göra ifrån sig utanför toaletten, den gör nu sina besök på toan och att hon mår bättre, efter de följt uppfödarens råd avseende toalett och kattsand.

Problemen återkommer

Efter ytterligare drygt en vecka får uppfödaren meddelande om att katten har fortsatt lös avföring, samt att köparens andra katt nu även är lös i magen. Köparen har pratat med veterinär som misstänker mage/tarm-parasiter. Köparen gör tydligt för uppfödaren att hon avser att reklamera och vill ha ersättning för veterinärkostnader.

Uppfödaren ringer upp köparen direkt och berättar att de under senaste åren rutintestat för parasiter med jämna mellanrum och aldrig haft ett enda positivt svar. Uppfödaren skickar också underlag från det senaste rutintest som gjordes i slutet av mars som var negativt för mage/tarm-parasiter.

En bit in i samtalet får uppfödaren veta att köparens andra katt, som äter ett annat foder, får sitt foder serverat i skål som står framme. Uppfödaren påtalar att hon inte rekommenderar detta foder. Med tanke på att katten nu är lös i magen så ska inte detta foder stå framme, då de skulle kunna vara en anledning till att kattens tarmflora blivit störd. Uppfödaren frågar vidare om köparen följt uppfödarens råd avseende skonkost men köparen svarar att hon inte provat detta.

Katten blir frisk

Efter ytterligare några dagar kontaktar uppfödaren köparen och frågar hur det går, samt frågar igen om köparen har påbörjat skonkost enligt uppfödarens rekommendationer. Köparen berättar att hon inte börjat ge skonkost enligt rekommendationerna, eftersom hon har bokat tid hos veterinär samma vecka. Veterinären har bett henne att inte ändra kattens diet. Köparen berättar att hon även ska lämna avföringsprov från katten. Besöket och provet skulle lämnas på en fredag.

Uppfödaren ringer upp köparen och försöker åter igen att hjälpa. Uppfödaren berättar att det sannolikt inte är en god idé att att lämna avföringsprov för analys gällande parasiter på en fredag, då det kommer bli liggande över helgen. Uppfödaren rekommenderar köparen att kontakta SVA direkt för rådgivning kring detta. Efter en stund så skickar köparen ett nytt meddelande där hon berättar att hon kontaktat SVA som bekräftat vad uppfödaren sagt, och att hon valt att avbokat sin tid hos veterinären samt avsåg att prova den skonkost som uppfödaren rekommenderat under lång tid. Uppfödaren berättar åter igen om hur köparen ska gå till väga kring skonkost.

Efter knappt en vecka skickar köparen nytt meddelande att hon nu har testat att följa uppfödarens råd kring skonkost, säkerställt att katten inte ätit någon annat som kan stressa tarmen, och resultatet var att katten nu hade normal avföring. Efter ytterligare en månad har de kontakt igen och köparen bekräftar att allt är väl med katten.

Allt väl – eller?

Efter ytterligare en månad, d.v.s ungefär två månader efter köpet, skickar köparen ett mejl där hon berättar att katten fått akut inflammation i tunntarmen, samt att de testat för virus vars testsvar påvisade att katten hade herpes och mycoplasma. Köparen har därefter även testat hennes andra katt, som även han var positiv för mycoplasma. Hon skriver att hon anser att uppfödaren har sålt en sjuk katt med två livslånga sjukdomar och som då ska ha smittat deras andra katt. Hon menar också att uppfödaren gjort det med berått mod, eftersom hon skickat med Fortiflora vid försäljningen som ska använts för att ”maskera” kattens ohälsa. Köparen ger uppfödaren två val: antingen betala ca 27 000 kr och de behåller katten, eller 30 910 kr och uppfödaren ska då hämta katten. Om uppfödaren varken besvarar eller godtar något av henne alternativ inom ett par dagar så avser köparen att anmäla uppfödaren till ARN och Sverak. Efter ytterligare ett par dagar skriver köparen att hon önskar häva köpet mot bakgrund av att katten är så sjuk.

Uppfödaren besvarar hävningsförklaringen med att katten sannolikt behöver omedelbar vård om den är så sjuk som köparen menar. Uppfödaren svarar även att katten alltid varit frisk hos henne och att även hälsointyget intygar så var katten frisk vid leverans. Uppfödaren skriver vidare att om det är så att köparens veterinär anser att det förelåg ett dolt fel vid leverans, så bör köparen skicka underlaget till försäkringsbolaget att hantera på sedvanligt vis, samt bifogar länk till information om dolda fel där hon kan läsa mer om detta.

Köparen anmäler sedermera uppfödaren till Allmänna reklamationsnämnden och lyfter bland annat att katten levererades med Fortiflora som något som skulle styrka att katten var sjuk redan vid avlämnandet.

Vad tycker nämnden?

Nämnden motiverar sitt beslut på följande vis: Konsumentköplagen (1990:932) har upphört att gälla och ersatts av en ny konsumentköplag (2022:260) den 1 maj 2022. Den nya lagen gällde vid tidpunkten för köparens köp och är tillämplig i ärendet. Även om köp av ett djur inte är jämförbart med köp av andra varor så omfattas djurköp mellan konsumenter och näringsidkare av den köprättsliga lagstiftningen. I detta avseende betraktas ett djur som en vara.

Den nya konsumentköplagen innehåller viss specialreglering vid köp av djur. En vara är felaktig enligt konsumentköplagen (2022:260) bl.a. om den avviker från vad parterna avtalat om (4 kap. 5 §). Säljaren ansvarar för fel som fanns vid avlämnandet och som visar sig inom tre år (4 kap. 14 §). Det är köparen som ska bevisa att det är fel på varan. Ett fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet ska anses vara ett fel som säljaren svarar för, om inte säljaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art (4 kap. 17–18 §§). Det sagda innebär att fel på ett djur som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses ha funnits redan då om inte säljaren motbevisar detta. Vid köp av djur till ett pris som överstiger en tiondel av prisbasbeloppet får parterna komma överens om undantag från presumtionen om ursprungligt fel (4 kap 18 § 2 st).

I ärendet står det klart att katten har diagnosticerats med gastroenterit, felint herpesvirus och mycoplasma omkring två månader efter köpet. Det står vidare klart att parterna har avtalat bort presumtionen för ursprungligt fel i sitt köpavtal. Därmed är det köparen som har bevisbördan för att katten är felaktig i köprättslig mening och att felen fanns redan vid avlämnandet.

Enligt nämndens bedömning gav köparens underlag och påståenden inget stöd för att katten hade åkommorna redan vid avlämnandet. Nämnden avslog därför köparens krav.

Lärdomar

Det här är, vad jag vet, den första gången som den nya konsumentköplagens särregler beträffande djur prövas i någon form av rättsligt sammanhang. Det är viktigt att komma ihåg att nämndens bedömning endast är vägledande och inte har samma tyngd som en domstol. Men den kan ses som vägledande för hur ett ärende skulle kunna bedömas i en domstol. Det här är goda nyheter för oss som föder upp hundar och katter som kostar mer än en tiondel av prisbasbeloppet. Det beror på att det blir en mer rimlig ansvarsfördelning mellan uppfödare/säljare och köpare när det är köparen som ska visa att ett fel förelegat vid leveransen, och inte uppfödaren som ska visa att felet inte har förelegat. De allra flesta uppfödare är seriösa och vill väl och göra rätt för sig, men det gäller att göra köparen uppmärksam på att djur är djur och att mycket kan hända, även nära inpå leveransen. Förväntar man sig något annat så ska man nog överväga att inte skaffa djur, utan någon annan form av hobby.

Vi kan också ta med oss att vi kan fortsätta skicka med våra ”goodiebags” till våra köpare – något som jag personligen uppfattar som mycket uppskattat av köpare 😊

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.