Djurförsäkring

Djurförsäkring

Djurförsäkring – karaktär och historik

Djurförsäkring är en gammal företeelse som har funnits i över 100 år. Produkterna har inte utvecklats särskilt mycket under åren, med undantag för att nya tilläggsförsäkringar har tagit fram. Sådana tillägg är exempelvis dolda fel, avel och användbarhet samt andra smala och nischade tillägg för medicin eller rehabilitering. Tack vare att vi i Sverige både nu och förr har haft våra djur försäkrade under lång tid och i hög grad, så har många försäkringsbolag kunnat förse ras- och specialklubbar med mycket värdefull information om vad för typ av problem våra djur drabbas av, både i största allmänhet men också specifikt för de olika raserna.

Som företeelse är djurförsäkring ganska märklig; eftersom djur rent juridiskt är att betrakta som saker så är försäkringarna i grund och botten skadeförsäkringar – men eftersom det handlar om levande saker så är karaktären på försäkringarna ofta lånade inslag från personförsäkringsområdet.

Viktiga dokument i djurförsäkringen

Ett av de viktigaste dokumenten som du behöver ta del av som djurförsäkringskund är något som kallas för för- och efterköpsinformation. Egentligen är detta två olika dokument, men många försäkringsbolag har slagit ihop dem till ett och samma för att inte försäkringstagaren ska drunkna i information. Dokumenten är viktiga eftersom de framhåller några av de viktigaste bestämmelserna i försäkringsvillkoren och är avsedda på att ge kunden tillräcklig kunskap för att avgöra om det finns några viktiga begränsningar i villkoren. För- och efterköpsinformation ska inte blandas samman med allmän information och produktbroschyrer, som ofta innehåller mer säljande argument för varför du ska teckna försäkringen.

Inte sällan uppstår tvister och prövningar kring produktvillkor som djurägaren har missat att uppmärksamma. Det kan vara exempelvis undantag för vissa typer av behandlingar eller vissa rasspecifika undantag. 

Om ett försäkringsbolag inte sänt dig för- och efterköp, senast i samband med att du ingick försäkringsavtalet med bolaget, så får inte bolaget åberopa villkoret mot dig. Undantaget är om villkoret är av sådan karaktär att det är så vedertaget i branschen att det inte kan anses vara en viktig begränsning. Det kan till exempel vara att du behöver betala försäkringen med en premie (priset).

Omfattnings- och undantagsvillkor

Försäkringar består av generella villkor som beskriver vad försäkringen omfattar och vad som är undantaget. Så fungerar egentligen all försäkring och det är inget unikt för djurförsäkring. Ett omfattningsvillkor är exempelvis att försäkringen ersätter veterinärvård som en veterinär eller annan legitimerad personal utför.

Vem ska bevisa vad?

Grundregeln är att det är försäkringstagaren som ska bevisa att kostnaden man får för köpt veterinärvård eller läkemedel också omfattas av försäkringen. Bevisbördan brukar i praxis beskrivas med stöd i två motstående intressen: Å ena sidan står intresset av att försäkringstagaren ska kunna vara trygg i att vara skyddad mot ekonomiska förluster genom att ha tecknat försäkringen. Å andra sidan står försäkringstagarkollektivets gemensamma intresse av att inte skapa ett ökat risktagande som får försäkringsbolaget att höja sina premier för mycket.

Hur stark måste bevisningen vara?

Inom försäkringsrätten har det utvecklats en princip som innebär att försäkringstagaren ska kunna bevisa (har bevisbördan) sitt påstående om att försäkringsfall har inträffat. Det kan vara olika nivå på hur högt ställda dessa krav är. Normalt sett brukar den part som påstår något också behöva styrka att så är fallet. Inom djurförsäkring anses det dock rent generellt att försäkringstagaren, oavsett om det är en uppfödare/näringsidkare eller köpare/konsument, har fullgjort sin bevisskyldighet om det vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter framstår som mer antagligt att försäkringsfall har inträffat än att så inte varit fallet.

Högre beviskrav på djurförsäkringsbolaget

I praktiken innebär det i exemplet ovan att försäkringen omfattar all veterinärvård som legitimerad personal utför. Men eftersom försäkringsbolagen behöver balansera kostnaderna mot de premier som tas ut av kunderna, så är det naturligt att bolagen också har vissa begränsningar kring när, vad och hur man ersätter veterinärvård. Ett typiskt exempel på en begränsning är att bolagen inte brukar ersätta förebyggande behandling. Märk väl att behandlingen kan avse veterinärvård och som utförts av veterinär eller annan legitimerad personal och i grund och botten alltså omfattas av försäkringen. Men på grund av undantaget så ersätter försäkringen inte veterinärvård som skett i förebyggande syfte.

När det gäller undantag så är det alltid försäkringsbolaget som bär bevisbördan för att försäkringen inte kan lämna ersättning.

Sambandsbedömningar

Ibland uppstår det olika meningar kring vad som är den bakomliggande orsaken till en skada. Det kan till exempel vara när djuret råkat ut för ett olycksfall, men det finns tecken som tyder på att det inte enbart är olycksfallet som lett till att behandling av djuret behövt genomföras. Det är ofta fallet med lite äldre djur som försäkras och visar sig ha åldersförändringar i rörelseapparaten, till exempel artros i en led.

Om du som kund har gjort det mera antagligt att kostnaderna för veterinärvård har sin grund från en olyckshändelse än att de uppstått av andra skäl, så är det försäkringsbolaget att styrka att det föreligger konkurrerande skäl till att kostnaderna uppstått. Med det menas att djurets behandling egentligen har sin grund från något annat än själva olycksfallet. Här tittar man ofta på journaler och om djuret kanske tidigare har sökt vård för olika åkommor som kan vara relaterat till det djuret just denna gång blivit behandlat för. Ibland kan man också se på hur mycket artros som djuret har hunnit utveckla. Inom personförsäkring brukar man kalla detta för sambandsbedömning.

När djurförsäkringsbolagen gör sambandsbedömningar är det veterinärmedicinsk erfarenhet som ska ligga till grund för bedömningen.

Undantag i försäkringsavtalet (klausuler/reservationer)

Förutom generella undantag så kan djuren få specifika undantag, som gäller endast det djuret. Reservationer brukar läggas till en försäkring antingen vid nyteckning eller vid förändring av försäkringen, exempelvis vid höjda försäkringsbelopp.

ARN 2010-9141 Försäkringstagare mot Djurförsäkringsbolag i fråga om nytillkommen reservation för höjt livbelopp:

Nämnden finner inte annat än att försäkringstagaren har informerats vid införandet av reservationen för öronsjukdomar i april 2009 på erforderligt sätt. Eftersom försäkringstagaren betalade premien och inte sade upp försäkringen inom fjorton dagar från reservationens införande är han bunden av reservationen.

Förelegat/pre-existing conditions

Ärenden som ofta både omprövas hos djurförsäkringsbolagen och som anmäls till Allmänna reklamationsnämnden handlar om något som man inom djurförsäkring kallar för sjukdomar eller skador som ”förelegat” (pre-existing conditions). Undantaget för sjukdomar och skador som förelegat har bland annat lett till en inlåsningseffekt på marknaden, vilket gjort att det varit svårt att byta försäkringsbolag.

De senaste åren har det dock blivit vanligare att djurförsäkringsbolagen erbjuder ”fri flytträtt”, dock ofta med begränsningar som innebär att djuren ska ha varit symtomfria under lång tid. Om djuren inte varit symtomfria eller exempelvis diagnosticerats med kroniska sjukdomar behöver du som djurägare upplysa försäkringsbolaget om det och kan då i regel få specifika undantag (klausuler/reservationer) inskrivna i försäkringsavtalet.

Det kan vara värt att överväga den möjligheten om du trots allt vill byta försäkringsbolag och ser att den behandling som djuret står under i dagsläget inte kommer vara någon framtida risk eller om det kroniska tillstånd som djuret har är hanterbart utan försäkringsersättning. Tänk dock på att klausulerna/reservationerna (undantagen) ofta är generellt skrivna och även undantar komplikationer till de aktuella tillstånden.

Sjuk i karenstiden

I vissa djurförsäkringar finns karenstider, vilket innebär att försäkringen behöver ha varit tecknad och gällande en viss tid innan den träder i kraft fullt ut. Innan karenstiden har löpt ut brukar djuret vara försäkrat för rena olycksfallsskador, det vill säga händelser som kommer plötsligt, oväntat och är en direkt följd av utifrån kommande våld. 

Ibland använder sig djurförsäkringsbolag av något som kallas för kontantklausul. Det innebär att karenstiden börjar räknas först efter att premien är betald. 

Vanliga avböjda djurförsäkringsärenden

Som du säkert förstår så handlar många försäkringsärenden om djur som blivit sjuka under karenstiden eller haft sjukdomar eller skador som förelegat och det, vid en sambandsbedömning, är styrkt att den nu aktuella sjukdomen har ett samband med det som inträffat innan försäkringen var tecknad.

Ytterligare ärenden som ibland kan avböjas är sådana ärenden som handlar om att vården inte varit veterinärmedicinskt motiverad, till exempel vid kejsarsnitt eller kastreringar.

Generellt om att ompröva sina ärenden inom djurförsäkring

Det är sällan en god idé att bli alltför emotionell i bemötandet med sitt försäkringsbolag, eller sin veterinär för den delen. Håll dig saklig, anför dina grunder för varför det ligger till på ena eller andra viset och be gärna någon utomstående läsa igenom din begäran om omprövning av ditt ärende.

Med levande djur som familjemedlemmar blir det dock lätt många känslor involverade och det händer att man som djurägare känner att det är svårt att hålla sig saklig och objektiv. Vill du ha hjälp med att formulera en omprövning eller föra din talan i ett ärende så hjälper jag dig gärna.

Hem » Djurförsäkring
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner