Påföljder vid fel

Vid djurköp kan påföljderna ofta bli komplicerade om det är fel på djuret och felet är säljarens ansvar. Det går inte på samma sätt att ersätta en hund som t ex en cykel. Som köpare till en hund eller katt är det dock orimligt att förvänta sig att djuret man köpt är eller kommer vara felfritt under hela sitt liv. Vissa fel kommer säljaren vara ansvarig för och andra fel är man själv som djurägare ansvarig för att hantera på ett ansvarsfullt sätt.

När det gäller fel som säljaren är ansvarig för finns det några påföljder i konsumentköplagen som brukar diskuteras. Här är några exempel och hur praxis ser ut.

Avhjälpande

Avhjälpande innebär att säljaren reparerar eller återställer varan till det skick man var överens om att den skulle ha vid överlåtelsen. Att låta köparen använda uppfödarens försäkring för dolda fel för att bekosta veterinärvård i syfte att ”reparera” hunden eller katten kan ses som ett slags avhjälpande.

ARN klargjorde i ett fall från 1987 (ARN 86/R4462), där en hund var behäftad med ett köprättsligt fel, att ett byte till en ny valp inte skäligen kunde betraktas som ett avhjälpande, då köpet får bedömas ha avsett en individuell hund. Däremot kunde nämnden tänka sig en lösning med prisavdrag, enligt dåvarande 4 § konsumentköplagen med 20% av köpesumman.

I ett betydligt senare avgörande från ARN (ARN 2004-5665) konstaterade nämnden att ett avhjälpande av fel hos sällskapsdjur inte begränsas av djurets egna marknadsvärde. Således kan kostnader för vård av djuret, inklusive rehabilitering, även om de kan beräknas komma att överstiga djurets ekonomiska värde, bli fullt ut ersättningsgilla.

Omleverans

Vid omleverans så kan man säga att säljaren ”gör om och gör rätt”, d.v.s byter ut den felaktiga djuret mot ett nytt, felfritt djur .

I likhet med ARN-fallet ovan är det inte nödvändigtvis så att en omleverans kan komma ifråga. Köpet har avsett ett individuellt djur. Men det kan självklart vara en möjlighet om både köpare och säljare är överens om den lösningen.

Transportansvar vid avhjälpande eller omleverans

Reparationer och byten ska alltid ske kostnadsfritt för en konsument. Det är därför man talar om att säljaren har ett transportansvar. Det enda köparen då behöver göra är att hålla djuret tillgängligt för säljaren. Men det är en sanning med modifikation, för det är inte alltid det är skäligt eller möjligt att transportera ett sålt djur valp för avhjälpande. Lagen uttrycker faktiskt bara att säljaren ska ta tillbaka den felaktiga varan vid omleverans. Vid avhjälpande uttrycks det istället att köparen ska göra varan tillgänglig för säljaren. För djur så kommer det här sannolikt bli en fråga om rättstillämpning. Men det är utan tvivel så att köparen inte ska behöva bekosta en eventuell transport tillbaka till säljaren.

Det är alltid den som har djuret i sin besittning som har vårdplikt och ska ta det till veterinären om situationen kräver det. Om det inte är möjligt att transportera djuret kan man istället jobba med något av följande alternativ:

Prisavdrag

Denna påföljd används om det inte går att ”reparera” djuret eller om omleverans är omöjligt. Då kan säljaren kompensera köparen ekonomiskt genom att återbetala en del av köpeskillingen för djuret. Om djuret måste avlivas på grund av felet kan dolda fel-försäkringens liversättning ses som ett slags kompenserande prisavdrag.

Prisavdrag torde som påföljd vara en av de mest använd vad gäller köp av djur som behöver avlivas på grund av ett köprättsligt fel. Man kan också jobba förebyggande med prisavdrag. Om ett djur har en anmärkning på besiktningen, där utfallet av anmärkningen är oviss, kan man sätta ned priset redan vid överlåtelsen med en tydlig motivering och på det sättet reglera att köparen inte återkommer senare och reklamerar ett fel som beror på anmärkningen. Detta är viktigt eftersom försäkringar för dolda fel inte gäller för sjukdomar eller skador som har samband med anmärkningar som djuret fått vid besiktningen.

Frågor uppkommer dock ofta hur prisavdraget ska beräknas och när det ska betalas till köparen. Svenska Kennelklubben rekommenderade tidigare att hundar som såldes med mindre allvarliga fel som exempelvis kroksvans, bettfel eller kryptorchism skulle ha en nedsatt köpeskilling med ca 10-15%. Denna rekommendation finns inte kvar längre, med motiveringen att alla hundar ska säljas som sällskapshundar och de ovan nämnda felen inte innebär att hundarna fortfarande är fullt funktionella som sällskapshundar. Det är viktigt att det framgår av köpeavtalet vad som är fel och på vilket sätt det kan påverka djuret. Det räcker alltså inte med att uppfödaren endast har informerat om att djuret har en känd missbildning, utan även vad konsekvenserna kan bli så att köparen är har förstått innebörden av vad han eller hon har köpt.

Beräkning av prisavdrag

Det finns flera metoder för att beräkna storleken på ett prisavdrag. Här är det fattigt med praxis som faktiskt värderar metoderna, när det kommer till djur som visat sig ha fel vid leveransen. Inom prisavdrag vid fastighetsköp har prisavdrag kunnat fastställas både genom att utgå från dagen för tillträdet och fastighetens värde (marknadsvärde) i avtalsenligt skick jämförs med vad den är värd i felaktigt skick. Rätten till avdrag på köpeskillingen motsvarar sedan fastighetens värdeminskning. Den andra metoden är genom att sätta prisavdraget till vad det skulle kosta att åtgärda felen.

Det låter säkert lite komplicerat, men enkelt uttryckt så blir det ändå en viss skillnad på prisavdraget om man använder det på djur såhär:

Exempel 1) Om en hundvalp i avtalsenligt skick är värd 10 000 kr vid leveransen och får ett fel som ger den ett marknadsvärde på 5000 kr så är det mellanskillnaden, d v s 5 000 kr, som ska återbetalas till köparen i form av prisavdrag.

Exempel 2) Om en hundvalp kostar 10 000 kr och får ett fel som måste avhjälpas för 9 000 kr så är det uppenbart att uppfödarens ekonomiska förlust blir avsevärt högre än 20 % av köpesumman, som ARN föreslog i fallet från 1987, som beskrivs ovan. Veterinärvård är ofta mycket kostsam och det är inte svårt att föreställa sig att kostnaden för vården överstiger hundens pris flera gånger. I dessa fall torde det inte bli tal om prisavdrag, avdraget skulle ju därmed överstiga grundpriset. Istället torde frågan om skadestånd bli tillämplig.

Hävning

Om det inte är ringa fel så kan köparen välja att häva köpet. Det innebär att man agerar som om köpet aldrig inträffat, d.v.s säljaren återfår djuret och betalar tillbaka hela köpeskillingen till köparen. Detta ska dock inte blandas samman med återköp, som är en ömsesidig överenskommelse om att köparen säljer tillbaka djuret till säljaren.

Även om djuret har behövt avlivats eller dött på grund av ett fel som är säljarens ansvar så har köparen rätt att häva köpet och återfå köpeskillingen.

Skadestånd

Skadestånd kan bli aktuellt vid samtliga påföljder som beskrivs här ovan. En köpare har rätt till skadestånd oavsett om köpet har hävts eller om felet har åtgärdats. Skadestånd innebär att säljaren kompenserar köparen för extrakostnader som köparen har drabbats som en följd av att valpen haft ett fel (resor till/från veterinär, ledigt från jobb, specialfoder, mediciner etc).

Skadestånd kan bli aktuellt vid alla typer av påföljder som beskrivs ovan. Det är köparen som behöver styrka att man haft dessa kostnader och att det finns ett samband mellan felet som uppfödaren/säljaren är ansvarig för och att kostnaderna som uppstått är till följd av det felet  

Hem » Djuridiken » Påföljder vid fel
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner