Integritetspolicy

Vi på Djuridik, som tillhandahålls av Holmquist Juridik AB, värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Holmquist Juridiks tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Holmquist Juridik AB, org. nr 559328-9399, Täby, (”Holmquist Juridik AB”, ”Djuridik”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

Vad är en personuppgift?

  En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

  Vad är en “behandling” av en personuppgift?

   Begreppet “behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör “behandling”.

   När samlar vi in personuppgifter om dig?

   • Uppgifter som du själv lämnar till oss

    Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

    När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

    Uppgifter från andra källor

    Vi samlar även in dina uppgifter i de fall då din arbetsgivare eller den organisation du är medlem i har tecknat avtal med oss om till exempel utbildning eller seminarier och då har lämnat dina personuppgifter till oss, exempelvis för att kommunikation med anledning av avtalet ska ske med dig eller att tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare eller organisation.

    Varför behandlar vi dina personuppgifter?

     För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

     Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

      • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
      • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
      • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
      • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

     Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

      För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder;

       • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt
       • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
       • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt
       • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

      Hur länge sparar vi dina uppgifter?

       Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

       Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

       FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLINGEN?VILKA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?
       Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkter.Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress,
       telefonnummer samt e-post • Kundinteraktioner t.ex. samtalsinspelningar,
       journalanteckningar och utskick
       Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.
       Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt
       kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om
       kundförhållandet etc.
       Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet
       om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.
       • Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel och attesträttighet •
       Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post •
       Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick. • Uppgifter om
       dina inköp
       Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
       För att administrera och leverera våra varor och tjänster.Fullföljande av avtal. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas
       görs detta med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endast då det är
       nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.
       • Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel och attesträttighet •
       Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Känsliga
       personuppgifter som matallergier för det fall att du deltar på events
       där det serveras mat
       Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
       Hantera betalningar för tjänster och varor som du köpt.Fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig
       förpliktelse, exempelvis bokföringslagen.
       • Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress,
       telefonnummer samt e-post • Fakturauppgifter • Betalningsinformation •
       Kundengagemang, t.ex. vad du köpt för tjänst/produkt
       Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och
       så länge det är nödvändigt för avtalet.
       Fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk.Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress,
       telefonnummer samt e-post • Fakturauppgifter
       Så länge det är nödvändigt för att tillgodose vårt intresse av att
       fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. enligt
       lagstadgade preskriptionstider.
       För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners eller koncernbolags
       varor och tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och
       erbjudanden.
       Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress,
       telefonnummer samt e-post • Kundsegment, t.ex. uppgift om vilket
       kundsegment du tillhör • Geografisk information • IP-adress,
       enhetsinformation, logginformation
       Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att
       köpa en vara eller kontakta vår kundtjänst eller motsvarande.
       Uppföljning och utvärdering avseende användningen av våra tjänster &
       produkter.
       Berättigat intresse av att förbättra din användarupplevelse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel • Kontaktuppgifter, såsom
       adress, telefonnummer samt e-post • Kundengagemang t.ex. vad du köpt för
       tjänst/produkt • Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina
       interaktioner på våra hemsidor
       Så länge det är nödvändigt för att genomföra uppföljning och
       utvärdering.
       Genomföra marknads-/kundundersökningar i syfte att utvärdera av våra
       varor & tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
       berättigade intresse av att för att få information om din och andra
       kunders uppfattning om t.ex. våra tjänster och produkter.
       Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel • Kontaktuppgifter, såsom
       adress, telefonnummer samt e-post • Svarsresultat • Kundsegment •
       Geografisk information
       Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändiga för att skicka ut
       undersökningarna. Svaren från undersökningarna är anonyma och
       uppgifterna utgör därför inte personuppgifter.
       Livscykelhantering, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och
       förbättra våra system och tjänster.
       Berättigat intresse.• Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på
       våra system och tjänster • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
       Sparad endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.
       Mingelbilder från events i syfte att dokumentera företagshistoria samt
       för att användas i redaktionella syften samt för marknadsföring av
       liknande events.
       Berättigat intresse.• I förekommande fall namn, titel, företag • BildSå länge det är motiverat utifrån ett företagshistoriskt perspektiv samt
       så länge som bilderna är aktuella för att använda i syfte att
       marknadsföra liknande events.
       För att administrera ditt kontoinnehav.Fullföljande av avtal med dig alternativt en intresseavvägning om
       avtalet om att tillhandahålla dig ett konto ingåtts med en juridisk
       person.
       • Namn, adress, telefonnummer samt e-post • IP-adress,
       enhetsinformation, logginformation • Information om hur du använder vår
       webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av
       våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig
       till • Information om ditt kontoinnehav
       Så länge du har ett konto hos oss och ett år därefter.
       Genomföra och hantera rekryteringsprocesser och inkommande
       jobbansökningar.
       Berättigat intresse av att hantera rekryteringsprocessen.• Namn, adress, telefonnummer samt e-post • Övriga uppgifter du lämnar i
       din ansökan exempelvis titel, erfarenhet etc.
       Så länge rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt pågår och så länge
       som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen. För
       det fallet att vi vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar
       kommer vi att begära ditt samtycke.
       Hantering av livesända och inspelade utbildningstillfällen för att kunna
       leverera avtalsenlig tjänst.
       Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter, tex namn • Bild • RöstupptagningSå länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.

       Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

       Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

       Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

       Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

       Var behandlas dina uppgifter?

        Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi har vidtagit kan du kontakta oss.

        Dina rättigheter

         Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

         Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

         Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

         Återkalla samtycke med framtida verkan

         Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

         Motsätta dig behandling

         Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

         Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss.

         Radering

         Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

         Begränsning av behandling

         Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

         Dataportabilitet

         För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

         För att hantera cookies och liknande teknologier som används (spårpixlar, pixeltaggar, etc.) och hänförligt innehåll, använder vi samtyckesverktyget ”Real Cookie Banner”. Se https://devowl.io/rcb/data-processing/ för en närmare beskrivning om hur ”Real Cookie Banner” fungerar.

         Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i denna kontext är artikel 6 (1) punkt c och artikel 6 (1) punkt f av dataskyddsförordningen (GDPR). Våra legitima intressen består av hanteringen av cookies och liknande teknologier och till dem tillhörande samtycken.

         Bestämmelsen för personuppgifter är varken kontraktuellt fordrat eller nödvändigt för slutandet av ett avtal. Du är inte tvungen att lämna över personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, kommer vi inte kunna hantera dina samtycken.

         Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

          Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på kontakt@djuridik.se.

          Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten.

          Ändringar i integritetsskyddspolicyn

          Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

          Cookie-samtycke med Real Cookie Banner