Olika instanser

För att pröva sina ärenden kan man vända sig till olika instanser. Här beskrivs i korthet några av de vanligast förekommande inom djuridiken.

Nämnder med myndighetsuppdrag

  • Allmänna reklamationsnämnden prövar konsumenträttsliga tvister, det vill säga när en konsument har köpt en vara eller en tjänst av ett företag eller en näringsidkare och inte är nöjd med hur företaget har levererat varan eller tjänsten. Ibland kan konsumenter pröva både exempelvis sina försäkringsbolag eller uppfödare i nämnden. Nämndens beslut har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Försäkringsbolag brukar normalt sett alltid följa nämndens rekommendationer. Näringsidkare som inte följer nämndens beslut riskerar att hamna på ”svarta listan”. Uppfödare brukar inte kunna få en tvist mot sitt försäkringsbolag prövad, eftersom uppfödare normalt sett betraktas som näringsidkare. Inte heller brukar nämnden vilja bedöma ärenden som förutsätter veterinärmedicinsk kunskap. Det förekommer dock undantag där nämnden hanterat ärenden både avseende uppfödare/näringsidkare gentemot försäkringsbolag och även ärenden som kräver veterinärmedicinsk kunskap. Observera att veterinärvård inte är en konsumenttjänst och därför inte kan prövas av nämnden.
  • Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård är en myndighet som tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning.

Civilrättslig prövning

Man kan både som privatperson och uppfödare väcka talan mot både andra privatpersoner och företag. Enligt svensk rätt är huvudregeln att den som anser sig ha rätt till en något endast behöver påstå detta för att talan ska tas upp till prövning enligt 13 kap. 1 § rättegångsbalken.

Inom djurområdet handlar tvisterna i regel om exempelvis kontraktsbrott, där en avtalspart anser att den andra avtalsparten inte har levt upp till vad man har kommit överens om i avtalet.

Om två parter tvistar om ett värde som är mindre än halva prisbasbeloppet (år 2021 så motsvarar det 23 800 kr) så kan man använda sig av ett så kallat förenklat tvistemål (småmål). Det innebär bland annat att var och en av parterna står för sina rättegångskostnader.

Andra nämnder och prövningar

Det finns ytterligare några nämnder som hanterar ärenden där man prövar om något fel har begåtts, men som inte agerar som myndigheter.

  • Försäkringsbolagen har ibland en intern Skadeprövningsnämnd eller Kundombudsman som man kan anmäla sitt försäkringsärende till, om man anser att skaderegleringen blivit fel. Ofta sitter veterinärer och jurister med oberoende till försäkringsbolaget i dessa forum
  • Intresseföreningar och riksorganisationer brukar ha disciplinnämnder som är avsedda att behandla frågor avseende medlemmars brott mot interna stadgar eller regelverk. Observera att det inte är möjligt att väcka talan på materiell grund vid exempelvis en uteslutning ur en intresseförening eller riksorganisation, eftersom det är att betrakta som ideell verksamhet. Det är helt upp till organisationen att besluta om vem som får vara medlem och inte. Undantaget är om medlemskapet är av väsentlig ekonomisk betydelse för medlemmen vid utövandet av hens yrkesverksamhet (se NJA 1990 s. 687, RH 1997:111 samt RH 1999:92).

Behöver du vägledning om hur och var ditt ärende kan prövas så kan du kontakta mig kostnadsfritt för en bedömning.

Hem » Djuridiken » Olika instanser
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner