Jämförelse av Olycksfallsvillkor

Inte alla olyckliga eller oturliga händelser är olycksfallshändelser enligt försäkringsvillkoren. Inom personförsäkring, som djurförsäkring lånat vissa inslag från, så definierar man ett olycksfall utifrån fyra kriterier; det som inträffat ska vara en plötslig, oförutsedd händelse som orsakats av yttre påverkan och som har lett till en kroppsskada.

Inom olycksfallsförsäkring för personer ser i regel ersättningsvillkoren helt annorlunda ut än i olycksfallsförsäkring för djur. För människor ersätts visserligen en del kostnader kopplat till olycksfallet, men den väsentliga ersättningen kommer från en medicinsk bedömning av hur stor påverkan som olycksfallsskadan har medfört, både på ens kroppsliga funktioner (medicinsk invaliditet) och ens förmåga att arbeta (ekonomisk invaliditet). Skillnaden är alltså att djurförsäkringen endast ersätter kostnader för veterinärvård och ibland även medicin och rehabilitering, precis som i en fullständig veterinärvårdsförsäkring, men kostnaden måste ha sitt ursprung i ett olycksfall enligt respektive försäkringsbolags definition. Däremot är ofta definitionen av olycksfall lik den som används vid personförsäkring.

Bolagens olika definitioner av olycksfallsskada

Agria Djurförsäkring

Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade hunden genom plötslig yttre händelse. Om veterinären
konstaterar att hunden svalt främmande föremål eller blivit akut förgiftad räknas det också som olycksfall.
Med olycksfall menas inte värmeslag eller fästingbett med följdsjukdomar. Med olycksfall avses inte heller sådant tillstånd som, även om det konstateras efter ett olycksfall, enligt veterinärmedicinsk bedömning har sin grund i sjukdom.

Folksam

Saknar definition i villkoret.

If

Med olycksfall avses plötslig yttre händelse som drabbat djuret fysiskt. Med olycksfall jämställs att djuret har konstaterats svalt främmande föremål eller konstaterats ha blivit akut förgiftad av utifrån tillfört gift.

Sveland Djurförsäkringar

Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade hunden genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd, yttre händelse, som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Har hunden svalt främmande föremål eller blivit akut förgiftad räknas det som olycksfall.
Med olycksfall menas inte värmeslag eller fästingbett med följdsjukdomar, inte heller sådant tillstånd – även om det konstaterats efter olycksfall – som enligt veterinärmedicinsk expertis har sin grund i sjukdom samt inte för fysiologiska, metaboliska eller endokrinologiska tillstånd.

Svedea

Med olycksfall avses kroppsskada som drabbar den försäkrade hunden genom plötsligt, ofrivilligt och oförutsett yttre våld. I denna försäkring likställs ett olycksfall med akut förgiftning och att svälja främmande föremål som konstaterats genom veterinärundersökning.

Vidare har Svedea förtydligat sin definition i villkoret enligt följande: Ett olycksfall är en skada som uppkommit genom utifrån kommande plötsligt, ofrivilligt och oförutsett våld. Exempel på olycksfall är frakturer, bitskador och påkörningsolyckor. Skador som uppkommer genom försvagningar utan yttre påverkan, till exempel att muskel eller sena går av spontant under en promenad, räknas inte som olycksfall.

Dina Försäkring

Saknar definition i villkoret.

Moderna Djurförsäkringar

Med olycksfall menar vi en kroppsskada som drabbar din hund genom plötsligt yttre våld som exempelvis vid ett benbrott. Som olycksfall menar vi också om din hund har svalt ett främmande föremål eller blivit akut förgiftad.
Med olycksfall menar vi inte värmeslag eller fästingbett med följdsjukdomar eller tillstånd som efter konstaterat olycksfall har sin veterinärmedicinska grund i en sjukdom.

ManyPets

Med ”olycksfall” menar vi plötslig oförutsägbar händelse som orsakar fysisk skada på ditt djur, inklusive om djuret sväljer ett föremål men exklusive sjukdomar som diagnostiserats av en veterinär.

Lassie

Med olycksfall avses plötslig yttre händelse som drabbat djuret fysiskt. Med olycksfall jämställs att djuret har konstaterats svalt främmande föremål eller konstaterats ha blivit akut förgiftad av utifrån tillfört gift.

Hem » Djurförsäkring » Försäkringsjämförelser » Jämförelse av Olycksfallsvillkor