Jämförelse av Kejsarsnittsvillkor

För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, det vill säga svårighet att initiera eller att fullfölja en normal vaginal valpning. Dystokier kan bero på både tiken och på valparna, eller kan också vara en kombination av bägge. Hos 60 % av dystokierna krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt, vilket innebär att övriga 40% kan behandlas på andra sätt.

Som uppfödare är man i regel helt utelämnad till att följa sin magkänsla och erfarenhet vid en valpning. En riktigt erfaren och/eller skicklig uppfödare kan i vissa fall hantera en del dystokier själv, som exempelvis att försiktigt ändra läget på en valp som kilat fast i förlossningskanalen. Men när valpningen inte fortlöper som den ska är det mycket viktigt att man på förhand vet vilken veterinär man ska vända sig till för att få hjälp. Detta bör du som tänkt föda upp en kull ha förberett i förväg, innan valpningen sätter igång.

När din hund eller valparna behöver veterinärvård till följd av en valpning som inte går som den ska, så är risken stor att kostnaden för den vården blir hög. Ett kejsarsnitt är inte en okomplicerad operation. I dessa lägen är det en klar fördel att ha stöd av en försäkring eller att på förhand ha lagt undan mycket pengar för att klara den kostnaden.

Försäkringsbolagen skiljer sig åt när det kommer till ersättning av förlossningskomplikationer. Bland det viktigaste att ha koll på är vilken karenstid som gäller (det vill säga tiden försäkringen ska ha gällt innan den kan tas i anspråk för kejsarsnitt), vilka självrisker som gäller, hur många kejsarsnitt som kan ersättas och om det finns rasspecifika undantag.

Karenstider

Agria Djurförsäkring, Folksam, Sveland Djurförsäkringar, Moderna Djurförsäkringar och Dina Djurförsäkring har en väntetid (karens) på 20 dagar. Svedea tillämpar en karenstid på 30 dagar för förlossningskomplikationer och kejsarsnitt. If och Lassie tillämpar en särskild karenstid för förlossningskomplikationer och kejsarsnitt på hela 60 dagar. Det innebär i princip att försäkringen måste vara tecknad innan tiken paras, om man ska få ersättning för kejsarsnitt hos If och Lassie. Manypets karenstid är endast 14 dagar.

Under vilka omständigheter

De flesta försäkringsbolag lutar sig mot sina generella villkor om att veterinärvården som ges ska vara nödvändig och skälig. Några bolag, exempelvis Agria och Svedea, har förtydligat att kostnaderna för förlossningskomplikationer och kejsarsnitt endast ersätts om tiken bevisligen inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling. Inga försäkringsbolag ersätter kejsarsnitt i förebyggande syfte, det vill säga planerade kejsarsnitt.

Ett eller två kejsarsnitt

De flesta bolag ersätter ett (1) kejsarsnitt, under vissa särskilda omständigheter som jag nämnt. Agria, Sveland och Dina har tilläggsförsäkringar (Avel veterinärvård respektive Kennelförsäkring) som kan ersätta ytterligare ett snitt. Svedea kan ersätta ytterligare ett kejsarsnitt från Avelstillägget, under förutsättning att tiken var veterinärvårdsförsäkrad i Svedea även när det första kejsarsnittet genomfördes. Folksam och If ersätter två kejsarsnitt från ordinarie försäkringar (för If gäller det Stor Hundförsäkring). Folksam lämnar dock inte ersättning för något kejsarsnitt, om tiken har förlösts med kejsarsnitt före den blev försäkrad i Folksam. Står du i ett läge där du funderar på att byta försäkringsbolag på dina avelstikar som redan haft ett kejsarsnitt kan det med andra ord vara klokt att överväga om du vågar ta risken med att flytta dem till Folksam eller Svedea.

Manypets och Lassie är lite i en liga för sig. De ersätter kostnader för nödvändig behandling, inklusive kejsarsnitt, vid komplikationer till en valpning endast om det är tikens första dräktighet. Har du tikar som gått i avel och funderar på att byta till Lassie eller Manypets bör du därför vara införstådd med att du kan få svårt att få ersättning för kostnaderna i samband med dräktighet och valpning, även om tidigare valpningar förlöpt som de ska.

Självrisker

I de flesta bolag är det djurets normala självrisker som gäller vid ersättning av ett andra kejsarsnitt, om hunden redan fått ersättning för kejsarsnitt en första gång. Några bolag har dock särskilda självrisker för det extra kejsarsnitt, om det ingår i försäkringen eller tillägget. I Folksam och Moderna Djurförsäkringar är självrisken vid det andra kejsarsnittet alltid 5 000 kronor plus 25 procent av överskjutande kostnad och det gäller även om djuret är inne i en självriskperiod för någon annan skada. I IF tillämpas dubbel fast självrisk vid andra kejsarsnittet.

Rasspecifika begränsningar

Vissa raser är mer benägna än andra att behöva veterinärvård i samband med en valpning. Några av försäkringsbolagen har därför infört särskilda begränsningar kopplade till de raser man historiskt haft höga kostnader för att ersätta just vid förlossningskomplikationer och kejsarsnitt. Ibland ersätts dock ett kejsarsnitt om tiken haft naturliga och komplikationsfria valpningar tidigare.

I Agria ersätts ett (1) kejsarsnitt för bostonterrier, engelsk- och fransk bulldogg samt chihuahua endast om tiken bevisligen har fött en eller flera kullar tidigare och samtliga kullar har fötts utan kejsarsnitt. De ska alltså ha bevisat sin naturliga fortplantningsförmåga genom en eller flera komplikationsfria valpningar innan de kan omfattas av rätten till ersättning.

I Folksam gäller samma begränsningar som i Agria, med tillägget att inte heller kostnader för följder eller fel som har samband med begränsningen ersätts. Det innebär exempelvis att Folksam kan avböja ersättningsanspråk för exempelvis en infektion i operationssåret efter kejsarsnittet.

I If gäller samma begränsningar som i Agria, men med tillägget att det även gäller blandraser där föräldrarna är någon av dessa raser ingår.

I Sveland gäller rasspecifika undantag för raserna engelsk och fransk bulldogg samt bostonterrier. Där ersätts inga förlossningskomplikationer eller kejsarsnitt, oavsett om hunden tidigare har haft naturliga och komplikationsfria valpningar.

I Svedea gäller samma begränsningar som i Agria, med tillägg av att även pekingese ingår bland de rasspecifika undantagen. Därutöver har de, precis som If, även motsvarande undantag sedan 1 januari 2020 för blandraser där någon av tidigare nämnda raser ingår.

I Moderna gäller samma villkor för rasspecifika begränsningar som i Agria.

I Dina gäller samma villkor som If.

Vare sig Manypets eller Lassie har några rasspecifika begränsningar. Som tidigare nämnts så ersätter de, till skillnad mot övriga bolag på marknaden, kejsarsnitt och förlossningskomplikationer endast vid den första dräktigheten. Eftersom de inte har några rasspecifika begränsningar kan de bolagen vara ett klokt alternativ för uppfödare som inte vågar ta den ekonomiska risken för att avla på tikar som tillhör raser som övriga bolag undantagit från ersättning. Min personliga åsikt är att dessa försäkringsbolag dock bör överväga vilka beteenden det driver i uppfödarkåren och djurvälfärden, samt vilka kostnader det riskerar att dra till sitt försäkringsbestånd.

Särskilda åldersregler

Några bolag har förtydligat att man inte får ersättning om parningen har skett innan eller efter tiken har uppnått en viss ålder. Här gäller det att ha tungan rätt i mun för att se nyanserna. I vissa bolag gäller åldersregler vid parning, i andra bolag gäller reglerna vid valpningen.

I Agria gäller försäkringen för förlossningskomplikationer och kejsarsnitt under förutsättning att tiken har fyllt 20 månaders ålder och är högst 10 år. Tik som parats efter 7 års ålder måste ha haft minst en valpkull mellan 20 månaders ålder och 7 års ålder och vara veterinärbesiktad inom 30 dagar före parning. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon kan få en valpkull utan risk för sin hälsa.

För Folksam ersätts inte kejsarsnitt eller förlossningskomplikationer om tiken parats för första gången före 18 månaders ålder eller efter att hon fyllt sju år. Dock kan ersättning lämnas för tik som fyllt sju år och som har ett veterinärintyg inför parning. Någon övre åldersgräns finns inte. Tiken måste dock ha haft en kull innan sju års ålder.

Hos If lämnas ingen ersättning för kostnader på grund av förlossningskomplikationer, kejsarsnitt eller komplikationer till kejsarsnitt om tiken är yngre än 20 månader vid förlossningen. Parningen får inte ha skett efter 7 års ålder om tiken inte tidigare har haft en valpkull. Någon övre åldersgräns eller krav på veterinärintyg finns inte.

Sveland ersätter förlossningskomplikation eller kejsarsnitt ersätts från 20 månaders ålder. Någon övre åldersgräns eller krav på tidigare kull eller veterinärintyg för tikar över 7 år finns inte. Däremot ersätts inte förlossningskomplikationer eller kejsarsnitt för tik som fött två kullar inom en tolvmånadersperiod och som sedan inte fått vila minst tolv månader innan nästa valpkull.

Svedea ersätter kejsarsnitt om tiken är äldre än ett år och åtta månader vid förlossningstillfället. Någon övre åldersgräns eller krav på tidigare kull eller veterinärintyg för tikar över 7 år finns inte.

Moderna ersätter förlossningskomplikationer och kejsarsnitt om tiken är minst 20 månader gammal vid förlossningstillfället och att den första parningen är gjord före sju års ålder. Någon övre åldersgräns eller krav på tidigare kull eller veterinärintyg för tikar över 7 år finns inte.

Dina har inte skrivit ut några tydliga omfattnings- eller undantagsvillkor, utan skriver att Jordbruksverkets regler ska ha följts för att ersättning för kejsarsnitt ska lämnas. Villkoret är lite otydligt i den meningen att det inte framgår om det ska vara de regler som gällde när tiken blev parad eller när förlossningskomplikationen inträffar, men det skulle troligen anses ligga i sakens natur att tolka villkoret att det måste vara det som gäller den dagen tiken blir parad eftersom djurägaren kan ha svårt att förutse vilka regler som gäller den dag kullen föds.

Hem » Djurförsäkring » Försäkringsjämförelser » Jämförelse av Kejsarsnittsvillkor
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner