Jämförelse av dolda fel-försäkringar

jämförelse av dolda fel-försäkringar

Jämförelsen är uppdaterad senast 19 september 2021.

Det finns ett flertal underkategorier på den här webbplatsen som beskriver dolda fel ur både ett köprättsligt och ett försäkringsrättsligt perspektiv. Jag beskriver därför inte mer på den här sidan utan går rätt in på jämförelse av dolda fel-försäkringar (här nedan förkortat DF).

DF i vanlig försäkring eller som fristående tilläggsförsäkring?

DF har traditionell sett varit en tilläggsförsäkring som uppfödare köpt för att skydda sig mot köprättsliga anspråk från köpare. Modellen har fungerat förhållandevis bra och beloppen har i regel räckt till för att betala anspråken. Men i takt med att kostnaderna för veterinärvård ökar och att fler köpare vill ”göra allt” för sina djur, så ökar också anspråken. De traditionella DF-försäkringarna är dock begränsade till djurets värde vid försäljningen. En del bolag har till och med ett maximalt belopp, vilket innebär att DF bara tar kostnaden upp till en viss summa, även om djurets värde vid försäljningen var högre. Därför har bolagen i branschen rört sig mot att ersätta dolda fel även från djurens egna försäkringar, om potten av pengar i DF tar slut.

Som jag nämnt så är detta behjärtansvärt, men det riskerar att sätta säljarens möjlighet att påverka påföljden ur spel. Några bolag har dessutom gjort DF subsidiär, d.v.s att försäkringen kan tas i anspråk endast om det inte finns en annan försäkring som ersätter kostnaden. Detta sätter balansen helt ur spel och leder till att uppfödarna hamnar i försäkringsnöd. Här måste försäkringsbolagen träffas och komma överens om hur man jämnar ut risken för uppfödarna. I nedan beskriven jämförelse av dolda fel-försäkringar beskriver jag mer vad det handlar om.

Bolagen med tilläggsförsäkringar

De djurförsäkringsbolag som säljer riktiga DF för uppfödare är Agria, Folksam, If, Sveland, Svedea, Moderna och Dina. De bolag som saknar dessa är Manypets och Lassie.

Agria har bra och tydliga villkor

Även om man får hoppa mellan avsnitt har Agria både bäst och tydligast villkor för vad som gäller i omfattning och undantag. Agria ersätter DF med högst 25 000 kronor för veterinärvård respektive livvärde på hund. Är djuret sålt för 10 000 kronor är försäkringsbeloppet med andra ord 10 000 kronor. Försäkringen upphör att gälla när djuret blir 3 år och 3 månader.

I Agria är det den som har kostnaden för att avhjälpa ett dolt fel som har rätt till ersättningen från försäkringen. Om försäkringsbeloppet i DF tar slut, går Agria över på djurets individuella försäkring om den finns i Agria. Man skriver också tydligt ut att försäkringen gäller för uppfödaren om den en gång triggats igång. Det innebär att hunden kan säljas flera gånger utan att uppfödarens skydd bryts. Försäkringen gäller också för hundar som säljs till utlandet.

I undantagen hos Agria finns såväl fel som inte påverkar djurets funktion som sällskapshund, beteendefel och lynnesrubbningar samt utvecklingsrubbningar som HD, ED och dylikt. Man ersätter inte heller bettfel eller avsaknad av tandanlag från DF. Agria har också undantagit demodex som DF hos shar pei.

Agria kan också ersätta dolda fel från hundens vanliga veterinärvårdsförsäkring, om inte förutsättningarna för veterinärintyg är uppfyllt. Då gäller en karenstid på 12 månader. Det innebär att hunden inte får ha visat symtom på DF på minst 12 månader efter att försäkringen är tecknad.

Folksam integrerar uppfödarens moraliska ansvar i villkoren

Folksam ersätter DF genom sin valpkullsförsäkring. Precis som hos Agria är det djurets försäljningspris som styr försäkringsbeloppet, men hos Folksam finns ingen utskriven övre gräns för vad värdet kan vara. Liksom hos Agria gäller även DF för valp som exporteras. En förutsättning för att DF ska triggas igång är att samtliga djur i kullen är besiktade. För valpar gäller det mellan 7 till 12 veckors ålder. Försäkringen upphör när djuret nått 39 månaders ålder.

Folksam undantar kostnader för DF som har uppkommit på grund av att uppfödaren inte följt Jordbruksverkets föreskrifter eller SKKs grundregler. Detsamma gäller för fel som är uppkomna på grund av att uppfödaren inte har följt rasspecifika avelsstrategier. Jag gillar tanken men misstänker att det är få skador man avböjer i praktiken. Men det visar ändå på någon tanke om att vilja sporra uppfödare att göra genomtänkta val.

I undantagslistan finns inte utvecklingsrubbningar med, så som HD, ED eller patellaluxation. Det kan tala för att försäkringen omfattar sådana fel. Men troligen hänvisar man dessa fall till att de inte ingår i definitionen av DF, d.v.s att sjukdomsutvecklingen ska vara påbörjad före leveransen. Det kan bli svårt för Folksam att hålla en sådan linje rättsligt. Högsta domstolen har fastställt att utvecklingsrubbningar som höftledsdysplasi kan vara köprättsliga fel.

Precis som många andra bolag skriver Folksam att även hundens egen försäkring ersätter DF. Förutsättningen är att djuret är införsäkrat som valp (max 12 veckor) med ett besiktningsintyg som är högst 30 dagar. Folksam är tydliga med att det är uppfödarens DF som gäller i första hand, om det finns en sådan.

If har tydlig omfattning men otydliga undantag

Ifs villkor är tydliga sett till hur man beskriver omfattningen av försäkringen. Det framgår tydligt att försäkringen gäller för fel som uppfödaren är ansvarig för enligt köprättsliga regler (d.v.s köplagen eller konsumentköplagen). Precis som övriga bolag kräver If ett besiktningsintyg som inte är äldre än sju dagar vid leveransen. If kräver också att uppfödaren har använt standardavtal vid försäljningen. Försäkringen gäller som längst till hunden uppnår 3 år och 3 månaders ålder. Ersättning lämnas med högst två gånger hundens försäljningspris, varav högst hälften får utgöra ersättning för veterinärvårdskostnader och hälften hundens värde. Någon övre gräns för försäkringsbeloppet uttrycks inte.

If har dock, som flera andra bolag, en diger lista med undantag. En tydlig nackdel med undantagslistan är att den i sin tur hänvisar till allmänna begränsningar, vilket gör att man som försäkringstagare måste hoppa mellan avsnitt i villkoren. De allmänna begränsningarna är också så allmänt beskrivna att specialvillkoren i DF inte blir tillämpbara. Som uppfödare är det lätt att se omfattningen av försäkringen, men det är svårt att tyda vad som egentligen är undantaget.

Ytterligare en negativ omständighet är att If hänvisar till att försäkringen inte kan användas om det finns en egen försäkring för djuret som kan ersätta kostnaden i första hand. Det innebär att uppfödarens DF blir subsidiär till hundens egen försäkring. Rent köprättsligt blir det ett problem, eftersom köparen då kan kräva säljaren på exempelvis självrisker. När köparen hänvisas till att ta kostnader för DF i hundens egen försäkring, ofta med mycket högre försäkringsbelopp än djurets marknadsvärde, kan kraven mot uppfödaren bli höga.

If ersätter DF även i den vanliga veterinärvårdsförsäkringen. En förutsättning är att det finns ett besiktningsintyg utan anmärkning som är utfärdat inom sju dagar före köp/leverans, vilket ska kunna styrkas med ett köpekontrakt. Precis som Agria gäller en karens på 12 månader om inte hunden veterinärvårdsförsäkras innan 120 dagars ålder.

Svelands DF har längst giltighetstid

I Sveland gäller DF som uppfödare tecknar för valpkull. Försäkringen gäller för hund som uppfödaren behåller eller säljer respektive överlåter genom fodervärdsavtal, både inom Sverige och genom export. Även är är triggern att hunden är veterinärbesiktigat utan anmärkning. Besiktningen ska vara gjort senast dagen före fyramånadersdagen.

I Sveland är det möjligt för uppfödaren att ha en hund försäkrad för DF tills det blir fyra år. Försäkringsperioden är tre år från leveranstillfället av hunden, dock längst till dess djuret uppnår fyra års ålder. Det kan vara värt att känna till för den som överväger att spara sina potentiella avelsdjur hemma ett tag först för att se vad det blir av dem. Högsta ersättningen som försäkringen lämnar är 20 000 kronor när det gäller veterinärvård. För livvärdet uttrycker man ingen övre gräns annat än hundens försäljningspris.

Även hos Sveland finns en tanke om att förmå uppfödare att ta moraliskt ansvar. DF lämnar inte ersättning om uppfödaren inte har följt organiserade hälsoprogram mot medfödda eller ärftligt betingade defekter. Försäkringen lämnar inte heller ersättning om föräldradjuren är kända bärare av anlag för medfödda eller ärftligt betingade defekter. Här har Sveland en utmaning i att styrka att undantaget ska bli tillämpligt. Men tanken att sporra till etisk avel är god.

Precis som If hanterar Sveland dessvärre uppfödarens DF som subsidiär. Det framgår att man betalar ersättning för kostnader som inte är täckt av en individuell veterinärvårds- och livförsäkring. Det innebär att det finns en risk att köparen kräver säljaren på exempelvis självrisker. När köparen är hänvisad till att ta kostnader för DF i djurets egen försäkring, ofta med mycket högre försäkringsbelopp än djurets marknadsvärde, kan kraven mot uppfödaren bli höga.

Hundar som är försäkrade med egen försäkring i Sveland har också skydd för dolt fel. Precis som i Agria och If gäller en karenstid på 12 månader om hunden inte är införsäkrad med anmärkningsfritt besiktningsintyg innan hunden är fyra månader.

Svedea har enkla och tydliga villkor med förutsebar omfattning

I Svedea tecknar uppfödaren en avelsförsäkring för DF. Försäkringsbeloppen för liv och veterinärvård motsvarar försäljningspriset för djuret och det finns ingen övre beloppsgräns beskriven. Ersättningen betalar man ut till den som har kostnaden. DF gäller fram till dess att djuret fyller tre år och 90 dagar.

Villkoren är tydliga i meningen vem och vart försäkringen gäller. Är DF en gång aktiverad genom veterinärbesiktningen gäller den fortsatt om köparen säljer hunden vidare. Svedeas DF gäller i hela världen vilket innebär att den också gäller för exporterade hundar. Undantagslistan upplever man inledningsvis som kort, men den hänvisar till allmänna undantag. I de specifika undantagen framgår att bettfel och utvecklingsrubbningar i leder är undantaget. I de allmänna undantagen är listan desto längre, men ytterst få punkter blir tillämpliga på DF ändå.

Svedea ersätter även DF från hundens individuella försäkring om den är införsäkrad före 120 dagars ålder med ett anmärkningsfritt besiktningsintyg som är högst sju dagar gammalt vid leveransen av hunden. Precis som i Agria, If och Sveland gäller en karenstid på 365 dagar om kraven på veterinärintyg eller ålder inte är uppfyllt.

När det gäller primär och subsidiär försäkring är Svedea vaga. Man hänvisar till att försäkringstagaren bör söka ersättning från uppfödarens försäkring i första hand. Här skulle det bidra med en mer tydlig hänvisning.

Moderna Djurförsäkringar har hyggliga men något otydliga villkor

I Moderna tecknar uppfödaren en Kullförsäkring. Försäkringen triggar igång när valparna i kullen är veterinärbesiktigade och gäller som längst till det att valparna blir 39 månader. Valpens försäljningspris styr försäkringsbeloppet i veterinärvårds- respektive livförsäkringen. Det är inte uttryckt något maxbelopp.

Moderna är tydliga med att det är uppfödarens försäkring för DF som ska gälla i första hand, oavsett om den finns i Moderna eller hos annat försäkringsbolag. Om både uppfödarens DF (Kullförsäkring) och valpköparens egen försäkring finns i Moderna (Dubbel eller Trippel veterinärvård) fortsätter veterinärvårdsförsäkringen att ersätta kostnader för ett konstaterat dolt fel när försäkringsbeloppet i Kullförsäkringen är förbrukat. En förutsättning är då att valpen är införsäkrad före fyra månaders ålder och därefter oavbrutet försäkrad. Det är inte tydligt hur försäkringen gäller om djuret byter ägare eller exporteras.

Liksom Agria, If, Sveland och Svedea kan den egna försäkringen gälla för DF om hunden försäkras in med Dubbel eller Trippel veterinärvård före 120 dagars ålder och med anmärkningsfritt besiktningsintyg.

Dina Djurförsäkring skiljer sig med vaga villkor och otydlig omfattning

Hos Dina tycks det vara en förutsättning att tiken som har valpar är försäkrad med veterinärvårds- eller livförsäkring i Dina, för att uppfödaren ska kunna teckna DF för hennes valpar hos Dina. Bolaget är därmed ensamt om att kräva att även modern till valparna finns i samma bolag. Bolaget skiljer sig från de övriga på marknaden i hur länge den gäller. DF gäller i tre år från ägarbyte/försäljning av valp, dock längst till dess att hunden uppnått fyra års ålder. Vid försäljning av valp gäller Dolda Felförsäkringen från den tidpunkt ägandet övergått till valpköparen, förutsatt att valpen är veterinärbesiktigad senast sju dagar innan överlåtelsen. För egen valp gäller försäkringen från tidpunkten för veterinärbesiktningen.

För egen valp gäller försäkringen till tre år och en månad. Bolagets liversättning motsvarar valpens försäljningspris, dock högst 20 000 kr. Veterinärvårdsersättning betalar man med högst 20 000 kr per valp. Dina är också det enda bolaget som specifikt beskriver omfattningen av försäkringen avseende dövhet hos valp. För helt döv valp, som inte tillhör ras där dövhet är ett känt ärftligt problem i rasen, betalas ersättning med hälften av valpens försäljningspris, dock högst 10 000 kr. Det framgår inte av villkoren, men man kan ana sig till att dövhet hos valp i ras där dövhet är ett känt ärftligt problem inte ersätts alls. Det är dock alldeles för vagt beskrivet i villkoret för att bolaget ska nå framgång i att avböja skador med den motiveringen.

Dina lämnar inte ersättning för sjukdomar och skador som är direkt relaterade till genetiska sjukdomar och där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för parning var känd anlagsbärare. Känd anlagsbärare kan bli svårt att hävda om inte Dina kan styrka att så är fallet genom DNA-test. Det finns i princip ingen undantagslista i Dinas försäkring för DF. Istället hänvisar man till att det är veterinärmedicinsk expertis som avgör om sjukdomen i fråga är att betrakta som ett dolt fel. Det är en tämligen oförutsebar skrivning för både uppfödare och valpköpare.

Även Dina hänvisar till valpens egen försäkring i första hand, om den också finns i Dina. En förutsättning för att DF ska kunna triggas igång från den egna försäkringen är att valpen försäkras före fyra månaders ålder och försäkringen därefter bibehålls. Precis som hos övriga är det en förutsättning att det finns en anmärkningsfri besiktning i samband med ägarbyte/försäljning som inte är äldre än sju dagar. För egen valp gäller att den ska vara besiktigad senast vid 12 veckors ålder. Ingår sjukdomen eller defekten i organiserat hälsoprogram ska detta ha följts.

Det framgår av villkoren att försäkringen inte gäller annat än för tillfällig vistelse i utlandet. Det talar för att exporterade hundar inte omfattas av DF. Inte heller framgår vad som händer om den försäkrade hunden byter ägare.

Kort kommentar kring ny ägare

Vid vidareförsäljning av djur gäller samma regler som inom vanliga köprätten. Man kan kräva producenten på ersättning, om producenten är ansvarig för felet. Därför är det viktigt för uppfödare att förstå hur länge DF gäller och vem som kan ta försäkringen i anspråk. Här är Agria och Svedea bäst i klassen när det gäller tydlighet. Har deras DF en gång börjat gälla för ett djur så fortsätter den även att gälla för ny ägare om djuret säljs av den tidigare ägaren.

Manypets och Lassie

Båda nykomlingarna Manypets och Lassie skiljer sig åt på marknaden eftersom de visserligen ersätter DF, men bara erbjuder försäkringar för det enskilda djuret. För seriösa uppfödare som vill ta ansvar är den modellen inte bra. Det beror på att bolagen har de högsta ersättningarna för veterinärvård på marknaden. Det är inte svårt att föreställa sig att en djurägare tecknar det högsta försäkringsbeloppet á 140 000 kr respektive 150 000 kr med en rörlig självrisk på 15% eller 25%. En behandling för ett DF kan då visserligen överstiga djurets marknadsvärde många gånger om, men självrisken får djurägaren själv stå för. Det är inte främmande att se framför sig att djurägaren vänder självriskanspråket mot uppfödaren. Uppfödaren kan i sin tur inte ta sin DF i anspråk – den ersätter inte indirekta kostnader som självriskerna, utan bara direkta veterinärvårdskostnader för behandling av djuret.

Manypets ersätter DF upp till försäkringsbeloppet men är lite vagare än Lassie i sin beskrivning i villkoren. Man skriver att medfödda eller ärftliga sjukdomar och skador kan klassas som dolda fel och därmed täckas av försäkringen. Dessa anses vara dolda om de inte kunnat upptäckas under en veterinärbesiktning innan djuret var fyra månader gammalt. Den vaga beskrivningen är sannolikt tänkt att vara en förenklad beskrivning av DF, men den gör det svårt att förutse vad som faktiskt kommer att klassas som DF.

Lassie ersätter DF upp till försäkringsbeloppet om djuret undersökts av veterinär innan 120 dagars ålder och har varit oavbrutet veterinärvårdsförsäkrad innan 120 dagars ålder. Lassie hänvisar till en definition av DF som enligt dem lyder ”Ett dolt fel betyder att en sjukdom eller defekt har börjat utvecklas före undersökning av en veterinär men inte upptäcks under veterinärbesiktning”.

Slutsats av jämförelsen

Trots att jag själv är både försäkringsjurist, produktchef i försäkringsbolag samt uppfödare så har jag svårt att navigera i hur försäkringarna faktiskt fungerar när jag gjort denna jämförelse av dolda fel-försäkringar. Jag kan bara föreställa mig hur svårt det måste vara för konsumenter som inte är jurister eller bevandrade inom försäkringsrätten.

DF är ett komplicerat område som försäkringsbolagen behöver samlas kring. Dels måste de se och förstå vad konsekvenserna av deras villkor blir i praktiken, både för sina uppfödarkunder och valpköparkunder. Dels behöver man också enas om hur man ska se på dubbelförsäkring, ansvarstid, primära och subsidiära försäkringar. Så som praxis har utvecklats inom både köprätt och den kommande konsumentlagstiftningen är det viktigt att detta arbete påbörjas snarast. Inte minst för att säkerställa att man premierar uppfödare som vill ta ansvar och inte sätter dem i försäkringsnöd. Här kan man samtidigt föra en dialog kring hur man sporrar uppfödare till att göra kloka och genomtänkta avelsval, utan att villkoren för den delen blir tandlösa uppmaningar.

Hem » Djurförsäkring » Försäkringsjämförelser » Jämförelse av dolda fel-försäkringar