Kullförsäkringar för uppfödare

Kullförsäkringar för uppfödare

Det finns flera olika varianter av kullförsäkringar för uppfödare. I det här avseendet menas veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring för valp som ännu inte levererats. Det avser med andra ord inte dolda fel, som är motsvarande skydd efter att valpen är levererad. Det är dock inte helt enkelt att sätta sig in i de olika varianterna. Några ingår i ens försäkringsskydd, andra måste aktivt ”triggas” igång av uppfödaren. Här följer en beskrivning av de kullförsäkringar som finns för uppfödare. Observera att de olika försäkringarna som skyddet för liv och veterinärvårdsförsäring ibland även innehåller andra ersättningsmoment, som exempelvis förlorad avelsduglighet eller avelsförmåga hos uppfödarens avelsdjur. Jag kommer att göra en jämförelse av de momenten separat. Den här jämförelsen är med andra ord avgränsad till vilket skydd valpen har, från födsel till leverans. Jämförelsen är uppdaterad senast 15 november 2021.

Agria Djurförsäkring

Agria har två produkter som är relevanta. Den ena heter Agria Avel veterinärvård (här kallad AVV). Den tecknar man aktivt som ett tillägg till veterinärvårdsförsäkringarna Agria Veterinärvård, Agria Hundrasförsäkring, Agria Flock eller Agria Flock Guld, om man tänker använda sin renrasiga och i SKK stambokförda hund i avel. För blandraser finns en liknande produkt, som är helt avgränsad till veterinärvård för valpkullen. Den heter helt enkelt Agria Valpkullsförsäkring.

Vad omfattar AVV och Valpkullsförsäkring?

I försäkringarna ingår ett skydd för valpens behov av veterinärvård, vid förvärvad sjukdom eller olycksfall. Den gäller således inte för medfödda sjukdomar. Försäkringen triggas automatiskt igång för valpen vid födelsen och gäller till och med leveransdagen till ny ägare eller fodervärd, men som längst till 4 månaders ålder. Med leverans menar Agria när en valp vistas tillfälligt eller stadigvarande hos annan än uppfödaren.

Hur stor är ersättningen?

Försäkringsbeloppet är 30 000 kronor för samtliga valpar i kullen tillsammans. Försäkringsbeloppet är den högsta ersättningen som man kan få från försäkringen per kull. Det dras inget från tikens eget försäkringsbelopp, utan ligger utöver tikens veterinärvårdsförsäkring. Om valpens sjukdom inte ingår i försäkringen, så ersätter försäkringen ändå kostnader med upp till 4 000 kronor. Det kan vara aktuellt för att eventuellt utreda vad valpen faktiskt är sjuk av.

Självrisk

Om man behöver söka veterinärvård för en eller flera valpar så betalar man endast en fast självrisk. Den är samma som moderns fasta självrisk. Man betalar alltså inte en självrisk per valp som behöver veterinärvård.

Liversättning

Agria säljer inte någon försäkring som omfattar liversättning för valp som är kvar hos uppfödaren. Men Agria och SKK har däremot ett samarbetsavtal och en gemensam gruppförsäkring. Den innebär att alla SKK-registrerade valpar, även de som har annat försäkringsbolag än Agria, har en premiefri livförsäkring före de är levererade. Försäkringen gäller för uppfödare som äger valpen. Försäkringen omfattar valpar från 5 veckors ålder fram till tidpunkten för leverans till en ny ägare, men som längst till att valpen har blivit 12 veckor. Den har ingen karenstid.

Uppfödaren får 6 000 kr i ersättning om en valp insjuknar eller i ett olycksfall skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk bedömning inte kan behandlas eller leva vidare utan måste avlivas. Det är dock viktigt att tänka på att en veterinär måste obducera valpen, som huvudregel. Obduktionskostnaderna med högst 5 000 kr (utöver eventuell liversättning). Men obduktionen ersätts endast om valpens diagnos är ersättningsbar.

Folksam

Hos Folksam kan hunduppfödare teckna en separat kullförsäkring som helt enkelt heter Valpkullsförsäkring. Försäkringen tecknas av den som är uppfödare och säljare av valparna i kullen. Alla valpar i kullen ska vara födda och vistas i Sverige fram till leverans.
Försäkringen måste vara tecknad innan första valpen levereras. Från teckningsdagen omfattar försäkringen valparna med samma skydd som i Veterinärvård Bas. Livförsäkringen träder i kraft vid teckningsdagen, dock tidigast vid fyra veckors ålder.

Skyddet gäller under vistelsen hos uppfödaren och som längst tills valparna uppnår tolv veckors ålder. Här får man vara observant på att Valpkullsförsäkringen hänvisar till villkoren i Hundförsäkring Bas, där det framgår att försäkringen gäller med 20 dagars karenstid för sjukdom. Det innebär att man har knappt tre veckors väntetid, efter att försäkringen trätt i kraft, innan man kan ta den i anspråk för veterinärvård som beror på sjukdom. För olycksfall gäller ingen karenstid. Edit 20 november 2021: Folksam har återkopplat att valpkullsförsäkringen inte ska gälla med karenstid och kommer förtydliga detta i sina villkor.

Veterinärvård Bas för valp

Valpen omfattas av en vanlig veterinärvårdsförsäkring från Folksam, om en Valpkullförsäkring har tecknats. Försäkringsbeloppet är 30 000 kronor per valp.

Självrisk

Valpkullsförsäkringen gäller med vald självrisk enligt nivåerna i Veterinärvård Bas, det vill säga både fast och rörlig självrisk på 1 800 eller 3 000 kronor respektive 25%.

Liversättning

Folksams Valpkullsförsäkring innehåller ett livskydd som träder i kraft när valpen uppnått minst fyra veckors ålder. Den har 20 dagars karens för sjukdom, det vill säga närmare tre veckor – vilket i praktiken innebär att den börjar gälla för sjukdom tidigast när valpen är knappt sju veckor gammal. För olycksfall gäller dock försäkringsskyddet omedelbart. Livförsäkringens värde ska motsvarar valpens försäljningspris. Folksam förbehåller sig rätten att begära obduktion om valpen har dött eller avlivats utan att bakomliggande orsak är fastställd.

If

Hos If kan man som uppfödare få ersättning för veterinärvård och livförsäkring hos en valp om modern är försäkrad med någon av deras olika nivåer av Hundförsäkring respektive deras Livförsäkring. Ett stort plus är att man inte behöver teckna försäkringen separat.

Veterinärvårdsförsäkringen

Försäkringen gäller för valp till tik som omfattas av någon av Ifs hundförsäkringar. Valpen behöver ha uppnått 1 dag men inte 120 dagars ålder, och det är en förutsättning att uppfödaren äger valpen. Högsta ersättning för valp på tiks försäkring är 8 000 kr. If avräknar ersättningen för valpen från försäkringsbeloppet i tiken veterinärvårdsförsäkring. I begränsningarna för veterinärvård hänvisas till Ifs allmänna begränsningar. Där framgår att försäkringen gäller med en karenstid om 20 dagar för sjukdom. Det innebär i praktiken att veterinärvårdsförsäkringen kan tas i anspråk först när valpen är 21 dagar gammal.

Självrisk

Det är inte tydligt specificerat vad som gäller valparna, men av villkorens formulering får man intrycket av att valparnas veterinärvårdsersättning gäller med samma självrisker som man har valt för moderns veterinärvårdsförsäkring.

Livförsäkring

Precis som för veterinärvård är det en förutsättning att modern är är försäkrad med Ifs livförsäkring om uppfödaren ska få ersättning för även valpens liv. Livförsäkringen gäller då för tiks valp som uppnått 35 men inte 120 dagars ålder, så länge uppfödaren äger valpen. Försäkringsbeloppet är 8 000 kronor per valp och om If begär att djuret ska obduceras betalar de också obduktionskostnaderna.

Livförsäkringen gäller inte för skada eller sjukdom som är medfödd eller som funnits innan försäkringen började gälla oavsett när skadan/sjukdomen först kunnat iakttas. Även för livförsäkringens giltighet hänvisar If till sina allmänna begränsningar. Enligt de allmänna begränsningarna gäller också en karenstid om 20 dagar för livskyddet. Det innebär att försäkringen i praktiken kan tas i anspråk först när valpen är 56 dagar, vilket är när valpen fyllt 8 veckor. Om valpen dör av olycksfall använder If dock ingen karenstid.

Sveland

Sveland ger intrycket av att vara ett bolag som vill vara ett bra val för uppfödare. Det märks även att Sveland har tänkt till lite kring konsekvenserna av karenstider på nyfödda valpar. Man har två uttalade produkter som vänder sig till målgruppen uppfödare: Kennelförsäkring och Flockförsäkring. Kennelförsäkringen är för uppfödaren med lite mindre omfattning med individuella försäkringar för respektive avelsdjur. Flockförsäkringen tycks vara anpassad för den uppfödare som har större omfattning, med ett kollektivt skydd för hela gruppen av avelsdjur. Oaktat vilken produkt man väljer som uppfödare så ingår möjligheten att välja ett tillägg i form av Valpkullsförsäkring.

Valpkullsförsäkring veterinärvård

Valpkullsförsäkringen ingår för kullar som har meddelats till Sveland Djurförsäkringar att de har fötts. Den gäller för valpkull av egen uppfödning där tiken är försäkrad i Sveland Kennel eller Sveland Flock. Försäkringen är subsidiär, vilket innebär att den inte gäller om det finns en annan försäkring som gäller för valpen.

Försäkringen är lite omständlig i meningen att man måste komma ihåg att anmäla kullen snabbt. Den gäller från den tidpunkt försäkringstagaren meddelar Sveland att tiken valpat. Om uppfödaren meddelar Sveland inom 60 timmar från valparnas födsel så gäller veterinärvårdsförsäkringen direkt från födseln. Men meddelar man Sveland senare så börjar veterinärvårdsförsäkringen gälla först vid den tidpunkt som Sveland fått kännedom om valparnas födsel. Detta kan jag personligen föreställa mig vara något man missar, om man har en trasslig valpning med exempelvis utebliven sömn eller där man måste fokusera på annat än att komma ihåg att meddela sitt försäkringsbolag om sin nya kull.

Försäkringsbeloppet är kopplat till moderns försäkringsbelopp och eventuell ersättning avräknas från det beloppet. I Kennelförsäkringen kan det vara 20 000, 40 000, 60 000, 80 000 eller 100 000 kr och i Flockförsäkringen delar hela det försäkrade kollektivet på 100 000 kr.

Valpkullsförsäkring liv

Livförsäkringen kan gälla tidigast från 10 dagars ålder på valparna efter att försäkringstagaren meddelar Sveland att tiken valpat. Meddelas Sveland efter att valparna uppnått 10 dagars ålder börjar livförsäkringen gälla vid den tidpunkt som Sveland fått kännedom om valparna. Jag vill fortsatt mena att detta inte är ett optimalt sätt att omfattas av försäkringen, d.v.s där man som uppfödare behöver handla aktivt för att valpkullen ska omfattas.

Försäkringen lämnar ersättning med upp till 4 000 kronor om valp dör eller avlivas på grund av olycksfall, d.v.s. skada genom plötsligt yttre våld, eller förvärvad sjukdom. Valp som avlider före fyra veckors ålder ska, enligt villkoren, undersökas av veterinär för att liversättning ska kunna ges. Det specificeras dock inte vilken typ av undersökning som veterinären ska göra för att uppfödaren ska vara berättigad till ersättning.

I övrigt gäller livförsäkringens villkor för Sveland Kennel.

Självrisk och upphörande

Precis som övriga bolag gäller Valpkullsförsäkringen endast för förvärvade sjukdomar och olycksfall, men inte för medfödda sjukdomar. Försäkringen upphör när enskild försäkring tecknas för valparna eller när valparna levereras, dock senast då de är 85 dagar gamla. Det motsvarar ca 12 veckors ålder.

För varje valp avräknas en fast självrisk på 1 800 kronor för veterinärvård. Den fasta självrisken avräknas bara en gång per självriskperiod. För resterande ersättningsbara kostnader avräknas en rörlig självrisk om 25 % före ersättning. Undersöks/behandlas både tik och valp, avgår en självrisk för tiken och en självrisk för varje valp som undersöks/behandlas. I övrigt gäller veterinärvårdsförsäkringens villkor för Sveland Kennel.

Svedea

Även Svedea har tilläggsprodukter som vänder sig specifikt till målgruppen uppfödare. För ersättning av veterinärvård och livvärde hos valpar är det Avelsförsäkringstillägget som ska tecknas. Svedeas villkor är tydliga och lättbegripliga vad gäller vilken ersättning som man kan få för en egenuppfödd valp som ännu inte levererats.

Veterinärvård valp

Försäkringen ersätter om valpen skulle bli sjuk eller skadad före leveransen. Kravet för ersättning är att skadan eller sjukdomen är konstaterat förvärvad och inte medfödd. Den gäller direkt från födsel och fram till tolv veckor ålder eller fram till överlåtelsedatum av valpen om det sker innan valpen är tolv veckor.

Som mest ersätter försäkringen 8 000 kronor per valp.

Självrisk

Försäkringen har en egen fast självrisk som är samma belopp som tikens självrisk. Den betalar du som uppfödare en gång per kull. Rörlig självrisk, som även den är samma som tikens, betalar du för varje separat valp som vårdas och vid varje vårdtillfälle.

Livförsäkring valp

Försäkringen ersätter om valpen dör eller avlivas på grund av en konstaterad förvärvad sjukdom eller skada. Dödsfallet ska ha inträffat mellan valpen är fem till tolv veckors ålder, eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan tolv veckors ålder. Ersättningsbeloppet är 8 000 kronor per valp. Om det finns bakomliggande orsak till att valpen avlivas eller dör är oklar behöver den obduceras valpen. Svedea ersätter alltid obduktion och kremering med upp till 1 000 kronor.

Moderna Djurförsäkringar

Moderna är också ett bolag som har specifika produkter anpassade för uppfödare.

Precis som konkurrenterna är det en förutsättning att den försäkrade tiken finns försäkrad hos Moderna för att man ska kunna teckna en Kullförsäkring för sina uppfödda valpar. Försäkringen träder i kraft när valparna i kullen är 4 veckor gamla, men den kräver också, som flera andra, en aktiv handling från uppfödaren för att börja gälla. Kullförsäkringen innehåller veterinärvårds- och livförsäkring som gäller för kullen fram till leveransdagen men som längst till den dag då kullen blir 12 veckor. En klar fördel med Modernas Kullförsäkring är att den inte har någon karenstid, men ett skapligt omfattande skydd för sjukdomar som inte är medfödda, samt för olycksfall.

Veterinärvård valp

Liksom Folksam har Moderna tagit det enklaste veterinärvårdsvillkoret som tillämpas på respektive valp. Det innebär att veterinärvårdsskyddet är 30.000 kronor per valp och gäller enligt villkoret Enkel Veterinärvård.

Livförsäkring valp

Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset och gäller enligt villkoren i Modernas vanliga Livförsäkring.

Dina Försäkringar

Även Dina har en särskild produkt riktad till målgruppen uppfödare. Är man hunduppfödare med kennel registrerad hos Svenska Kennelklubben så ingår också en kennelförsäkring för de hundar som är försäkrade hos Dina och som ingår i kennelverksamheten. I Kennelförsäkringen ingår bland annat liv- och veterinärvård för valpar från 14 dagar. En klar fördel är att försäkringen ingår utan att uppfödaren behöver göra några aktiva handlingar.

Veterinärvårdsförsäkring valp

För valp som uppnått 14 dagars ålder ersätter Dina med högst 5 000 kr för veterinärvård. Försäkringen ersätter kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olyckshändelse eller sjukdom. Veterinärvårdsförsäkring enligt ovanstående gäller tills valpen blivit enskilt försäkrad, bytt ägare eller längst till dess att valpen uppnått 12 veckors ålder. Enligt villkoren så har veterinärvårdsförsäkringen fem dagars karenstid. Det framgår inte helt tydligt, men tolkningen blir då att veterinärvårdsförsäkringen egentligen inte kan tas i anspråk förrän valpen blivit 20 dagar. För olycksfall gäller försäkringen utan karens.

Självrisk

Det är inte helt tydligt att förstå vad självrisken är. Av villkoren framgår att självrisken är uppdelad i en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk, men det framgår inte om det är per valp eller per kull eller en blandad variant. Men man hänvisar till uppfödarens försäkringsbrev för att uppfödaren ska veta vilken självrisk som gäller.

Livförsäkring valp

För valp som uppnått 14 dagars ålder ersätter Dina med 5 000 kr om valpen enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på grund av en förvärvad sjukdom eller skada. Medfödda skador ersätts inte. Livförsäkringsskyddet gäller tills valpen blivit enskilt försäkrad, bytt ägare eller längst till dess valpen uppnått 12 veckors ålder. Enligt villkoren så har dock även livförsäkringen fem dagars karenstid. Det framgår inte helt tydligt, men tolkningen blir då att livförsäkringen egentligen inte kan tas i anspråk förrän valpen blivit 20 dagar. För olycksfall gäller försäkringen utan karens.

Sammanfattning

Den här jämförelsen har varit helt och hållet avgränsad till vilket skydd man som uppfödare har för de valpar man fött upp, innan de lämnat boet eller blivit tillräckligt gamla för att få en enskild veterinärvårds- eller livförsäkring. Några av de produkter som lyfts fram innehåller fler ersättningsmoment än enbart ersättning för valparna.

Det är av den anledningen lite svårt att jämföra villkoren rakt av, eftersom man kan få mycket mer ersättning från de andra ersättningsmomenten. Men vi gör en liten sammanfattning av just detta skydd.

Stor spridning i hur försäkringen triggas

Hos de flesta bolagen krävs det att man antingen har tecknat en tilläggsförsäkring eller att man aktivt anmäler in sin valpkull för att försäkringsskyddet ska triggas igång. Hos If och Dina Försäkring ingår försäkringsskyddet per automatik för den som är uppfödare och har sina avelshundar försäkrade hos respektive bolag. Agrias livförsäkring för SKK-registrerade valpar gäller för samtliga uppfödare i hela landet, oavsett var de har sina avelsdjur försäkrade. Hos Sveland sägs försäkringen ingå i Kennel- och Flockförsäkringen, men man måste ändå själv trigga igång den för att skyddet ska börja gälla och karenstiden ska börja ticka ned. Hos övriga bolag krävs att försäkringen tecknas som ett tillägg.

Försäkringsbeloppen, karenstider och självrisker skiljer sig mycket åt

Kullförsäkringarna har olika försäkringsbelopp hos de olika bolagen Det lägsta beloppet för veterinärvård har Dina försäkringar (5 000 kr) och det högsta kan man få hos Sveland, om valpens mor har en försäkring med de högsta försäkringsbeloppen för veterinärvård (högst 100 000 kr). Hos Agria delar valpkullen på 30 000 kronor, vilket kan vara fördelaktigt för små kullar. Hos Folksam och Moderna är varje valp försäkrad för 30 000 kronor, var och en för sig.

Agria är det bolag som uttryckligen beskriver att man också kan få ersättning för att utreda en valp, trots att valpens sjukdom kanske inte omfattas av försäkringen. Man kan få upp till 4 000 kronor fram till fastställd diagnos.

Livförsäkringsbeloppen skiljer sig också åt. Det lägsta beloppet har Sveland med 4 000 kronor. Högst har Folksam och Moderna, som anger att valpens försäljningspris också är det livbelopp som valpkullsförsäkringen ersätter.

Att karenstiderna är olika och ibland måste läsas genom att hoppa mellan olika avsnitt i villkoren är jag själv tveksam till om bolagen egentligen har haft avsikten att ha. För något bolag blir det så absurt att valpkullsförsäkringen kan tas i anspråk först när valpen blivit 8 veckor gammal. Jag tror inte det var så man menar att försäkringen ska fungera, men med korshänvisningar i villkoren så blir det slutsatsen. Edit 20 november 2021: Folksam har återkopplat att det inte är någon karenstid för veterinärvården i valpkullsförsäkringen och kommer förtydliga detta i villkoren.

Självriskerna är också spretiga. Självrisker förekommer bara på veterinärvårdsdelen, inte på livförsäkringarna. Agria tillämpar en fast självrisk för hela kullen. Även Svedea har en fast självrisk för hela kullen, men en rörlig del per valp och vårdtillfälle. Övriga bolag tillämpar både fast och rörlig självrisk per valp.

Hem » Djurförsäkring » Försäkringsjämförelser » Kullförsäkringar för uppfödare
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner