löfte-om-valp

Kan man ångra ett löfte om valp?

En fråga som då och då dyker upp i min inkorg, både från köpare och säljare, är om man kan ångra ett löfte om valp. Det vill säga, om en säljare har lovat en köpare att få köpa en viss valp och sedermera ångrar sig. Märk väl att detta inte handlar om eventuell handpenning eller inte, utan om ett löfte om leverans som bryts.

Det finns faktiskt ett ärende som prövats i tingsrätt för ett par år sedan, där uppfödaren blev skyldig att betala skadestånd till en tilltänkt valpköpare som hon bröt avtalet med. Det här ärendet är intressant ur flera perspektiv, dels utifrån resonemanget bakom skadeståndsskyldigheten, dels utifrån vad tingsrätten bedömde vara kostnader som köparen därför skulle ha rätt till skadestånd för.

Bakgrund

I fallet hade uppfödaren (tillika säljaren) och köparen muntligen kommit överens om att köparen skulle få köpa valp. Muntliga avtal gäller lika väl som skriftliga – det vet ni redan.

Det började med att köparen fick träffa valparna när de var ca 4 veckor gamla. I samband med besöket hos uppfödaren fick köparen med sig försäkringshandlingar och hundmat. Per e-post fick köparen också matlista och skötselråd. Köparen införskaffade rekommenderat valpfoder, uppdaterade sig med litteratur, köpte leksaker, anmälde sig till SKK, SBK samt valpkurser. Vidare ansökte hon om, och beviljades, semester. Genom ett sms informerades hon om att valparna besiktigats och hon fick valpens registrings- och chipnummer. Därefter ombads hon sätta in köpeskillingen om 17 000 kr på anvisat konto. Hon träffade även valparna en andra gång.

I april 2015 åkte hon med sin sambo för att hämta valpen. Hon upplevde att hon hade blivit lovad att köpa valpen. Samma dag blev hon kontaktad av uppfödaren, som berättade att magkänslan inte kändes rätt och att hon inte var säker på att valpen skulle få det bra hos henne.

Det visade sig sedermera att uppfödaren sålt valpen till en annan köpare. Den tilltänkta valpköparen menade att valpen måste ha sålts under tiden som det fanns ett muntligt avtal mellan uppfödaren och henne. Den nya köparen menade att valpen köpts i god tro.

Valpköparen menar att uppfödaren har begått ett avtalsbrott genom att antingen 1) utan grund säga upp parternas muntliga avtal alternativt 2) genom att överlåta valpen på någon annan när den redan var såld till henne.

Uppfödarens syn på händelsen

Uppfödaren menade att det muntliga avtalet var ömsesidigt uppsagt när valpen såldes till den andra köparen. Hon återbetalade också köpeskillingen till valpköparen som blev utan valp, när hon bad om och fick hennes kontonummer.

Tingsrättens syn

Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det är ostridigt att parterna har ingått ett muntligt avtal om köp av hundvalp. Det är vidare ostridigt att detta avtal inte har fullbordats samt att köparen har fått tillbaka den köpeskilling som hon betalat.

Tingsrätten anser inte att det faktum att köparen uppgett sitt kontonummer har inneburit att hon bekräftat uppsägningen eller att den varit ömsesidig. Uppfödaren har inte anfört att hon haft någon grund att häva avtalet annat än att hon hade en ”dålig magkänsla”.

Med hänsyn till att leverans över huvud taget inte kom i fråga utgör den obefogade hävningen ett väsentligt avtalsbrott. En obefogad hävning av avtal kan medföra skadeståndsskyldighet.

För att skadestånd ska kunna utgå krävs att det ska vara fråga om ett orsakssamband mellan skadan och den skadegörande handlingen. Det krävs också att skadan var en rimlig konsekvens av avtalsbrottet som är förutsebar för den avtalsbrytande parten och som framstår som en beräknelig och i viss mån typisk följd av avtalsbrottet.

De skadeståndsposter som köparen gjort gällande är kostnader som blivit onyttiga för henne. Dessa kan, om de bar ett tillräckligt orsakssamband med avtalet, vara ersättningsgilla. Dessa kostnader gjorde köparen gällande, och så här resonerade tingsrätten:

Medlemskap i SKK och Medlemskap i SBK

Köparen har haft dessa kostnader på grund av att hon hade ett avtal med uppfödaren som hon trodde skulle fullföljas. Tingsrätten konstaterar att det är frivilligt att gå med i klubbarna och att det inte utgör en förutsättning för avtalet. Köparen har emellertid hävdat att medlemskapen är en förutsättning för att få anmäla sig till tävlingar, valpkurser och nyttja onlinetjänster. Uppgifterna har inte ifrågasatts av uppfödaren. Det har dock ifrågasatts om det år relevant och förutsebart att en hundköpare, innan fullbordat köp, går med i SKK när det inte möjligt att tävla med valparna de första månaderna.

Oavsett när det är möjligt att tävla med valparna anser tingsrätten att det måste vara förutsebart för uppfödaren att hundköpare går med i SKK och en lokal klubb, särskilt då hon inte har ifrågasatt att det år en förutsättning för att anmäla sig till tävlingar. Tingsrätten finner att skadan har ett så nära och direkt samband med avtalet att det är fråga om en ersättningsgill kostnad.

Litteratur

Det är inte osannolikt att köparen införskaffat litteraturen till följd av det ingångna avtalet. Att införskaffa litteratur är dock en åtgärd som inte kan anses ha ett direkt samband med avtalet. Det kan inte heller anses vara en kostnad som varit rimlig eller förutsebar för uppfödaren eller annars en typisk följd av avtalet och avtalsbrottet. Tingsrätten finner därför att det inte är fråga om en ersättningsgill skada. Yrkandet lämnas därför utan bifall i denna del.

Kompostgaller

Det har i målet inte framkommit annat än att köparen ådragit sig denna kostnad på grund av att hon hade ett avtal med uppfödaren och trodde att detta skulle fullföljas. Att en valpköpare har vissa kostnader för att anpassa hemmet måste vara förutsebart för en uppfödare och inköpet får anses ha ett sådant direkt samband med avtalet att ersättning härför ska utgå. Köparen har därför rått till ersättning för det införskaffade kompostgallret. Mot bakgrund av att köpet hävdes först efter det att köparen lämnat sitt hem för att köra till Stockholm och hämta valpen, får hennes uppgifter om att kompostgallret redan var uppställt och därmed inte kunde återlämnas godtas. Köparen har genom kontoutdrag visat att kostnaden uppgick till 139 kr och hon ska därför erhålla ersättning motsvarande detta belopp. Beloppet år inte oskäligt högt och tingsrätten finner inte att det finns anledning att sätta ned beloppet av den anledning att kompostgallret kunde ha köpts till ett lägre pris.

Papperskopia SMS

Denna kostnad kan inte anses ha varit en förutsebar eller en typisk följd av avtalsbrottet. Det kan inte heller anses vara en kostnad som köparen har ådragit sig i anledning av avtalet. Köparen yrkande om skadestånd för kostnaden för papperskopia av sms lämnas därför utan bifall.

Utställningskläder

Denna kostnad kan inte anses ha varit en förutsebar eller typisk följd av avtalet. Tingsrätten finner därför att kostnaden inte har ett sådant nåra samband med avtalet att ersättning härför kan utgå. Köparen yrkande om skadestånd för utställningskläder lämnas därför utan bifall.

Fästingsprutor

Att en valpköpare har valt att vaccinera sig mot fästingar kan inte anses vara förutsebart för säljaren eller annars en typisk följd av avtalet och avtalsbrottet. Tingsrätten finner därför att kostnaden inte har ett sådant nära samband med avtalet att ersättning härför kan utgå Köparen yrkande om ersättning för av henne tagna fästingsprutor lämnas därför utan bifall.

Prenumeration Dagens Nyheter

Syftet med prenumerationen var att tidningarna skulle användas dels som kissunderlag och dels om informationskälla eftersom köparen normalt läser tidningen på jobbet vilket inte skulle vara möjligt under semestern som hon begärt för att ta hand om valpen. Tingsrätten konstaterar att denna kostnad har inte varit nödvändig för fullgörandet av avtalet. Den kan inte heller anses ha varit förutsebar för uppfödaren eller en typisk kostnad vid köp av valp. Kostnaden kan därför inte anses ha ett sådant samband med avtalet att ersättning härför ska utgå. Köparen yrkanden om ersättning för en månads prenumeration av Dagens Nyheter lämnas därför utan bifall.

Foder och leksaker

Av handlingarna i målet framgår att Köparen av uppfödaren har uppmanats att ha en viss typ av hundfoder hemma vid valpens ankomst. Köparen har redovisat kostnader om 751 kr för foder och leksaker. Köpet har skett mindre två veckor innan valpen skulle hämtas och måste anses vara både relevant för avtalet och förutsebart för uppfödaren. Uppfödaren har emellertid anfört att köparen inte har försökt minska sin skada genom att nyttja sin ångerrätt enligt distansavtalslagen. Den skadelidande parten vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om den skadelidande parten inte gör det får denne själv bära den delen av förlusten.

Köparen har uppgett att hon köpt hundfoder och leksaker över internet. Enligt 2 kap. 10 och 12 §§ i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att konsumenten tagit del av en vara. Av handlingarna i målet framgår att köparen har köpt varor på ZooPlus i nära anslutning till det tilltänkta datumet för valpens leverans. Det framgår inte när hon har tagit emot varorna men ångerrätten får, med hänsyn till när köpet genomfördes, antas gällt till i vart fall när avtalet hävdes. Köparen har således haft god tid att nyttja sin ångerrätt och därmed begränsa sin skada. Köparen har inte anfört någon omständighet till grund för varför hon inte kunde begränsa sin skada i denna del. Tingsrätten finner därför att köparen inte har gjort vad som skäligen kan krävas av henne för att minska sin skada. Köparen har således inte rätt till skadestånd i denna del.

Bensin

Köparen har gjort tre tur- och returresor för att titta på valparna. Det har stått köparen fritt att åka och titta på valparna. Det kan inte anses rimligt att uppfödaren ska stå kostnaden för eventuella köpare som åker för att titta på valpar innan något avtal träffats. Yrkandet om ersättning för de två första resorna lämnas därför utan bifall. Vad gäller den sista resan konstaterar tingsrätten att den kostnaden kunde ha undvikits om uppfödaren hört av sig tidigare. Det har inte framkommit att det var någon plötslig händelse den aktuella dagen som fick uppfödaren att säga upp avtalet. Köparen har således rätt till ersättning för den sista resan. Uppfödaren ska såldes betala skadestånd till Köparen med 931 kr (kostnaden för resan t & r vid leveransdagen).

Semester

Det år möjligt att erhålla skadestånd för förlorad rekreation i form av förstörd semester (jfr rättsfallet NJA 1992 s. 213). En förutsättning för ett sådant skadestånd är emellertid att möjligheten till rekreation har påverkats av avtalsbrottet. Uppfödaren har bl.a. gjort gällande att köparen inte har lidit någon skada av att ha semester. Tingsrätten finner att köparen inte har visat på vilket sätt hon har lidit skada eller inte kunnat nyttja semestern till rekreation annat än att hon fick ha semester vid en tidpunkt då hon annars inte skulle ha haft det. Tingsrätten finner inte att det utgör en skada för vilken det är möjligt att erhålla ersättning. Köparen yrkande lämnas därför utan bifall i denna del.

Sammanfattningsvis ska således uppfödaren till K´köparen betala 1 965 kr för medlemskapen i SKK, BBK, kompostgallret och bensin för resan tur och retur vid den tilltänkta leveransdagen. .1 övrigt avslår tingsrätten köparens skadeståndsyrkanden.

Vad kan vi lära oss av detta ärende?

Uppfödare kan lära sig att vara tydliga i att man inte ge något löfte om valp förrän man faktiskt har skrivit ett köpekontrakt med tilltänkta valpköpare. All övrig information bör tydligt märkas som allmän information och inte några löften om köp, om man inte är beredd att fullfölja köpet.

Valpköparen kan lära sig att skriva listor på sina inköp och planer innan man själv skrivit ett köpekontrakt med uppfödaren, och verkställa planer och inköp när kontraktet är signerat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner